1. Cú pháp sử dụng hàm LOWER()

Hàm LOWER() được sử dụng để chuyển đổi một chuỗi bấy kỳ tất cả thành chữ thường. Cú pháp hàm LOWER() như sau:

LOWER(text)

Tham số:

  • text là chuỗi cần chuyển đổi thành tất cả chữ thường
Hoạt động trong: SQL Server (starting with 2008), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Parallel Data Warehouse

2. Ví dụ hàm LOWER()

Ví dụ dưới đây sẽ sử dụng hàm LOWER() để chuyển đổi chuỗi ‘LAPTRINHTUDAU.COM’ thành một chuỗi bao gồm tất cả ký tự thường ‘laptrinhtudau.com’ như sau:

SELECT LOWER('LAPTRINHTUDAU.COM')

Kết quả:

laptrinhtudau.com