1. Cú pháp sử dụng hằng số math.tau trong Python

Hằng số math.tau trong Python được sử dụng để trả về giá trị của số tau. Hằng số tau (được ký hiệu là τ) trong toán học được định nghĩa là tỷ số giữa chu vi và bán kính của một hình tròn. Tau là hằng số đường tròn và giá trị tương đương với 2π. Hằng số này có giá trị xấp xỉ bằng 6,28.

Trong Python, giá trị của hằng số tau sẽ sấp sỉ với 6.283185307179586 và để sử dụng hằng số tau trong Python chúng ta cần khai báo theo cú pháp sau:

math.tau
Giá trị trả về: Một kiểu giá trị float, là giá trị của hằng số toán học τ (sấp sỉ 6.283185307179586 )
Phiên bản Python: 3.6

Lưu ý: Trong lập trình Python, hằng số tau sẽ được viết là math.tau – tuy nhiên, ở toán học hằng số này được biểu diễn theo ký hiệu τ.

2. Ví dụ hằng số math.tau trong Python

Ví dụ dưới đây, kiểm tra giá trị hằng số toán học tau (τ) trong ngôn ngữ lập trình Python bằng cách gọi câu lệnh math.tau như sau:

import math

# Hien thi gia tri cua hang so tau
print ("Gia tri cua hang so tau la: ",math.tau)

Kết quả:

Gia tri cua hang so tau la: 6.283185307179586