1. Cú pháp sử dụng hàm math.cos() trong Python

Hàm math.cos() trong Python được sử dụng để trả về giá trị cos của của một số đầu vào. Cú pháp của hàm math.cos() như sau:

math.cos(x)

Tham số:

  • x là số đầu vào cần tính cosin.
Giá trị trả về: Một kiểu giá trị float, trong khoảng từ -1 đến 1
Phiên bản Python: 1.4

Lưu ý: Nếu tham số đầu vào x được truyền vào hàm là kiểu không phải số NaN thì hàm sẽ gây ra lỗi chương trình!

2. Ví dụ hàm math.cos() trong Python

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm math.cos() để tính cosin của các số khác nhau như bên dưới đây:

import math

print (math.cos(0.00))
print (math.cos(-1.23))
print (math.cos(10))
print (math.cos(3.14159265359))

Kết quả:

1.0
0.3342377271245026
-0.8390715290764524
-1.0

Ví dụ tiếp theo, nhập vào hàm math.cos() một kiểu giá trị NaN khi đó hàm sẽ gây ra lỗi chương trình như sau:

import math

print (math.cos(None))
print (math.cos(None))
print (math.cos(10))
print (math.cos(3.14159265359))

Kết quả:

Traceback (most recent call last):
  File "./prog.py", line 3, in <module>
TypeError: must be real number, not NoneType