1. Cú pháp sử dụng hàm math.sqrt() trong Python

Hàm math.sqrt() trong Python được sử dụng để tính giá trị căn bậc hai của một số. Hàm này thực hiện tính căn bậc hai của một số cho cả kiểu int và kiểu float – kết quả sau khi tính căn bậc hai của một số bằng hàm math.sqrt() được trả về và không được làm tròn. Cú pháp hàm math.sqrt() như sau:

math.sqrt(x)

Tham số:

  • là giá trị cần tính căn bậc hai.
Giá trị trả về: Một kiểu giá trị float, là giá trị của phép tính căn bậc hai.
Phiên bản Python: 1.4

Lưu ý:

  • Nếu tham số x được truyền vào hàm là nhỏ hơn 0 (x < 0), khi đó hàm sẽ trả về một lỗi ValueError!
  • Nếu tham số x được truyền vào hàm không thuộc kiểu số, khi đó hàm sẽ trả về một TypeError!

Mẹo: Trong Python, chúng ta có thể sử dụng hàm math.isqrt(x) để tính căn bậc hai của giá trị x sau đó làm tròn kết quả xuống thành một số nguyên gần nó nhất.

2. Ví dụ hàm math.sqrt() trong Python

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm math.sqrt() để tính căn bậc hai của các số bên dưới và trả về kết quả dưới dạng float và không làm tròn kết quả sau khi tính giá trị căn bậc hai:

import math

print (math.sqrt(9))
print (math.sqrt(25))
print (math.sqrt(2))
print (math.sqrt(4.5))

Kết quả:

3.0
5.0
1.4142135623730951
2.1213203435596424

Ví dụ tiếp theo, chúng ta truyền vào hàm một tham số x nhỏ hơn 0 (x < 0), khi đó hàm sẽ thực thi và gây ra lỗi ValueError như sau:

import math

print (math.sqrt(-9))
print (math.sqrt(-25))
print (math.sqrt(-2))
print (math.sqrt(-4.5))

Kết quả:

Traceback (most recent call last):
  File "./prog.py", line 3, in <module>
ValueError: math domain error

Ví dụ cuối cùng, truyền giá trị tham số x vào trong hàm math.sqrt() – với x là kiểu giá trị không phải kiểu số khi đó hàm này sẽ không thể thực hiện tính toán và gây ra lỗi TypeError như sau:

import math

print (math.sqrt("9"))
print (math.sqrt("25"))
print (math.sqrt(None))
print (math.sqrt("abcd"))

Kết quả:

Traceback (most recent call last):
  File "./prog.py", line 3, in <module>
TypeError: must be real number, not str