1. Cú pháp sử dụng hằng số math.e trong Python

Hằng số math.e trong Python được sử dụng để trả về giá trị của số tự nhiên e. Trong toán học, số e là một hằng số toán học có giá trị gần bằng 2,71828 và có thể được biểu diễn theo nhiều cách khác nhau.

Trong Python, giá trị của hằng số e sẽ sấp sỉ với 2,718281828459045 và để sử dụng hằng số e trong Python chúng ta cần khai báo theo cú pháp sau:

math.e
Giá trị trả về: Một kiểu giá trị float, là giá trị của hằng số toán học e (sấp sỉ 2,718281828459045)
Phiên bản Python: 1.5

Mẹo: Hàm math.exp(x) trong Python được sử dụng để trả về giá trị e lũy thừa x (nghĩa là e)

2. Ví dụ hằng số math.e trong Python

Ví dụ dưới đây, kiểm tra giá trị hằng số toán học e trong ngôn ngữ lập trình Python bằng cách gọi câu lệnh math.e như sau:

import math

# Hien thi gia tri cua hang so e
print ("Gia tri cua hang so e la: ", math.e)

Kết quả:

Gia tri cua hang so e la: 2.718281828459045