1. Cú pháp sử dụng hàm math.log() trong Python

Hàm math.log() trong Python được sử dụng để trả về lôgarit tự nhiên của một số hoặc lôgarit của số với cơ số. Nếu hàm có đủ cả 2 tham số truyền vào đó là math.log(x,base) thì hàm sẽ thực hiện tính logarit cơ số base của x. Ngược lại, nếu hàm chỉ được truyền vào một tham số đó là math.log(x) thì khi đó hàm sẽ thực hiện tính logarit cơ số của x. Cú pháp hàm math.log() như sau:

math.log(x, base)

Tham số:

  • x là giá trị truyền vào hàm logarit
  • base là cơ số của hàm (khi tham số này không được truyền sẽ có giá trị là e = 2.718)
Giá trị trả về: Một giá trị kiểu float. Là kết quả logarit cơ số base của một số x hoặc logarit cơ số của x
Phiên bản Python: 2.3

Lưu ý: Nếu các giá trị x hoặc base không phải là kiểu số và được truyền vào hàm thì khi đó hàm sẽ không thể thực hiện tính logarit cơ số base của x. Và thực thi sẽ gây ra lỗi!

2. Ví dụ hàm math.log() trong Python

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm math.log(x,base) (truyền đủ cả 2 tham số x và tham số base vào hàm) để tính giá trị logarit cơ số base của x là các số ngẫu nhiên bên dưới đây và trả về kết quả như sau:

import math

# Logarit co so base cua x (math.log(x,base))
print(math.log(4, 2))
print(math.log(10,10))
print(math.log(8,2))

Kết quả:

2.0
1.0
3.0

Ví dụ tiếp theo, sử dụng hàm math.log(x) (chỉ truyền tham số x vào hàm) để tính giá trị logarit cơ số e của x là các số ngẫu nhiên bên dưới đây và trả về kết quả như sau:

import math

# Logarit co so e cua x (math.log(x))
print(math.log(4))
print(math.log(10))
print(math.log(8))

Kết quả:

1.3862943611198906
2.302585092994046
2.0794415416798357

Ví dụ cuối cùng, truyền vào hàm các giá trị không phải kiểu số hàm math.log() sẽ không thể thực hiện tính toán logarit và gây ra lỗi như sau:

import math

print(math.log("a"))
print(math.log("10"))
print(math.log(8))

Kết quả:

Traceback (most recent call last):
  File "./prog.py", line 3, in <module>
TypeError: must be real number, not str