1. Cú pháp sử dụng hàm math.floor() trong Python

Hàm math.floor() trong Python được sử dụng để làm tròn một số ban đầu SUỐNG một số nguyên gần nó nhất và trả về kết quả được làm tròn. Cú pháp của hàm math.floor() như sau:

math.floor(x)

Tham số:

  • x là giá trị cần làm tròn
Giá trị trả về: Một kiểu giá trị float, là số sau khi được làm tròn suống số nguyên gần nó nhất.
Phiên bản Python: Python 3+: Trả về giá trị int

Python 2.x: Trả về giá trị float

Mẹo: Để làm tròn một số LÊN số nguyên gần nó nhất, hãy sử dụng hàm math.ceil()

2. Ví dụ hàm math.floor() trong Python

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm math.floor() để làm tròn các số suống số nguyên gần nó nhất và trả về kết quả sau khi làm tròn:

import math

print(math.floor(0.2))
print(math.floor(1.8))
print(math.floor(5.1))
print(math.floor(-5.3))
print(math.floor(22.6))
print(math.floor(10.0))

Kết quả:

0
1
5
-6
22
10