1. Cú pháp sử dụng hàm math.exp() trong Python

Hàm math.exp() trong Python được sử dụng để tính ex  nghĩa là tính giá trị ex. Trong đó giá trị e là là một hằng số toán học có giá trị gần bằng 2,71828 và có thể được biểu diễn theo nhiều cách khác nhau và giá trị x là số mũ. Cú pháp của hàm math.exp() như sau:

math.exp(x)

Tham số:

  • x là giá trị mũ của ex
Giá trị trả về: Một kiểu giá trị float, là kết quả của phép tính ex
Phiên bản Python: 1.6.1

Lưu ý: Nếu tham số đầu vào x được truyền vào hàm là kiểu không phải số NaN thì hàm sẽ gây ra lỗi chương trình!

2. Ví dụ hàm math.exp() trong Python

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm math.exp() để tính giá trị e65e-6.89 . Lưu ý, e1 cũng chính là hằng số ban đầu và có giá trị sấp sỉ 2,71828 như sau:

import math

print(math.exp(65))
print(math.exp(-6.89))
print(math.exp(1))

Kết quả:

1.6948892444103338e+28
0.0010179138409954387
2.718281828459045

Ví dụ tiếp theo, nhập vào hàm math.exp() một kiểu giá trị NaN khi đó hàm sẽ gây ra lỗi chương trình như sau:

import math

print(math.exp(None))
print(math.exp(None))
print(math.exp(1))

Kết quả:

Traceback (most recent call last):
  File "./prog.py", line 3, in <module>
TypeError: must be real number, not NoneType