1. Cú pháp sử dụng hàm math.pow() trong Python

Hàm math.pow() trong Python được sử dụng để trả về giá trị của biểu thức xy (giá trị x mũ y). Hàm này thực hiện tính giá trị x mũ y từ kiểu int và sau tính toán hàm sẽ chuyển đổi kết quả trả về sang kiểu float. Cú pháp hàm math.pow() như sau:

math.pow(x, y)

Tham số:

  • là cơ số
  • là số mũ
Giá trị trả về: Một kiểu giá trị float, là kết quả trả về sau khi tính xy
Phiên bản Python: 1.0

Lưu ý:

  • Nếu tham số x là số âm và tham số y không phải là số nguyên, hàm sẽ trả về một ValueError!
  • Nếu tham số x hoặc tham sốkhông phải kiểu số, hàm sẽ trả về một TypeError!

Mẹo: Nếu chúng ta sử dụng hàm math.pow(1.0,x) hoặc math.pow(x,0.0), khi đó hàm này sẽ luôn trả về 1,0.

2. Ví dụ hàm math.pow() trong Python

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm math.pow() để thực hiện tính các giá trị x mũ y (xy) và trả về kết quả sau khi tính toán. Trong đó các giá trị xy được truyền vào hàm sẽ là các số ngẫu nhiên được chọn ở bên dưới:

import math

# Tinh gia tri 3^3
print(math.pow(3, 3))

# Tinh gia tri 2^3
print(math.pow(2, 3))

# Tinh gia tri 4^2
print(math.pow(4, 2))

Kết quả:

27.0
8.0
16.0

Ví dụ tiếp theo, chúng ta truyền vào hàm math.pow() các giá trị tham số x là số âm và tham số y không phải là số nguyên, hàm sẽ trả về một ValueError như sau:

import math

# Tinh gia tri -3^3.5
print(math.pow(-3, 3.5))

# Tinh gia tri -2^3.3
print(math.pow(-2, 3.3))

# Tinh gia tri -4^2.6
print(math.pow(-4, 2.6))

Kết quả:

Traceback (most recent call last):
  File "./prog.py", line 4, in <module>
ValueError: math domain error

Ví dụ cuối cùng, truyền vào hàm math.pow() các giá trị x và y không phải kiểu số, khi đó hàm sẽ không thể thực hiện được phép tính x mũ y và thực thi sẽ gây ra lỗi TypeError như sau:

import math

print(math.pow("3", 3))

print(math.pow("2", "3"))

print(math.pow("a", "b"))
Traceback (most recent call last):
  File "./prog.py", line 3, in <module>
TypeError: must be real number, not str