1. Cú pháp sử dụng hàm math.ldexp() trong Python

Hàm math.ldexp() trong Python được sử dụng để trả về nghịch đảo của hàm math.frexp() – công thức tính nghịch đảo của hàm này sẽ là ldexp = x * (2 ** i). Cú pháp hàm math.ldexp() như sau:

math.ldexp(x, i)

Tham số:

  • là một số dương hoặc âm
  • là một số dương hoặc âm
Giá trị trả về: Trả về kết quả theo công thức x * (2 ** i)
Phiên bản Python: 2.6

Lưu ý: Nếu tham số hoặc tham số i được truyền vào hàm này không phải là kiểu số, khi đó hàm sẽ không thực hiện được tính toán và gây ra lỗi TypeError!

2. Ví dụ hàm math.ldexp() trong Python

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm math.ldexp() để tính giá trị nghịch đảo của hàm math.frexp() theo công thức x * (2 ** i) và các tham số i được lựa chọn ngẫu nhiên như bên dưới đây:

import math 

# Tra ve gia tri theo cong thuc x * (2**i)
print(math.ldexp(9, 3))
print(math.ldexp(-5, 2))
print(math.ldexp(15, 2))

Kết quả:

72.0
-20.0
60.0

Ví dụ tiếp theo, truyền vào hàm math.ldexp() các tham số hoặc tham số i là không phải là kiểu số, khi đó hàm sẽ gây ra lỗi TypeError như sau:

import math 

# Tra ve gia tri theo cong thuc x * (2**i)
print(math.ldexp("b", "a"))
print(math.ldexp(-5, "i"))
print(math.ldexp("x", 7))

Kết quả:

Traceback (most recent call last):
  File "./prog.py", line 4, in <module>
TypeError: must be real number, not str