1. Cú pháp sử dụng hàm math.isnan() trong Python

Hàm math.isnan() trong Python được sử dụng để kiểm tra một giá trị xem chúng có phải là không phải kiểu số hay không? Trong lập trình Python, giá trị NaN (viết tắt của Not a Number) là một giá trị không phải số nghĩa là chúng không bao gồm các con số thuộc kiểu dữ liệu int hay float….chúng có thể là các ký tự hoặc là các chuỗi ký tự.

Trong Python, hàm math.isnan() trả về True nếu số được chỉ định thuộc kiểu NaN, nếu số không thuộc kiểu NaN thì trả về False. Cú pháp hàm math.isnan() như sau:

math.isnan(x)

Tham số:

  • x là giá trị cần kiểm tra có thuộc kiểu không phải số (NaN) hay không?
Giá trị trả về: Một giá trị kiểu bool. Giá trị True nếu các giá trị thuộc kiểu NaN, nếu các giá trị không thuộc kiểu NaN thì trả về giá trị False
Phiên bản Python: 3.5

2. Ví dụ hàm math.isnan() trong Python

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm math.isnan() để kiểm tra xem các số dưới đây có phải thuộc kiểu không phải số (NaN) hay không? Và nếu thuộc kiểu NaN thì trả về True ngược lại trả về False như sau:

import math

print (math.isnan (56))
print (math.isnan (-45.34))
print (math.isnan (+45.34))
print (math.isnan (math.inf))
print (math.isnan (float("nan")))
print (math.isnan (float("inf")))
print (math.isnan (float("-inf")))
print (math.isnan (math.nan))

Kết quả:

False
False
False
False
True
False
False
True