1. Cú pháp sử dụng hàm math.gcd() trong Python

Hàm math.gcd() trong Python được sử dụng để trả về ước số chung lớn nhất của hai số nguyên int1int2. Trong toán học, UCLN của 2 số chính là số nguyên dương lớn nhất là ước số chung của 2 số đó. Cú pháp hàm math.gcd() như sau:

math.gcd(int1, int2)

Tham số:

  • int1, int2 là cặp số cần tìm ra ước chung lớn nhất.
Giá trị trả về: Một kiểu giá trị int, là giá trị UCLN của hai số int1int2.
Phiên bản Python: 3.5

Lưu ý: Nếu hàm math.gcd() nhận vào các giá trị không phải kiểu số, khi đó hàm này sẽ không thể tìm ra ước chung lớn nhất và sẽ gây ra lỗi khi thực thi.

Mẹo: Hàm math.gcd (0,0) trả về 0. Nghĩa là UCLN của hai số 0 và 0 sẽ chính là 0.

2. Ví dụ hàm math.gcd() trong Python

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm math.gcd() để tìm ra các ước chung lớn nhất trong các cặp số (int1 và int2) được chỉ định bên dưới đây:

import math

print (math.gcd(3, 6))
print (math.gcd(6, 12))
print (math.gcd(12, 36))
print (math.gcd(-12, -36))
print (math.gcd(5, 12))
print (math.gcd(10, 0))
print (math.gcd(0, 34))
print (math.gcd(0, 0))

Kết quả:

3
6
12
12
1
10
34
0

Ví dụ tiếp theo, truyền vào hàm các giá trị không phải kiểu số khi đó hàm sẽ không thể thực hiện tìm ra ước chung lớn nhất và sẽ gây ra lỗi như sau:

import math

print (math.gcd("a", "b"))
print (math.gcd(6, "c"))
print (math.gcd("d", 36))
print (math.gcd(-12, -36))
print (math.gcd("e", "f"))
print (math.gcd(10, 0))
print (math.gcd(0, 34))
print (math.gcd(0, 0))

Kết quả:

Traceback (most recent call last):
  File "./prog.py", line 3, in <module>
TypeError: 'str' object cannot be interpreted as an integer