1. Cú pháp sử dụng hàm math.copysign() trong Python

Hàm math.copysign() được sử dụng để sao chép dấu cộng “+” hoặc trừ “-“ của số thứ hai và thực hiện gán lại dấu vào cho số thứ nhất. Cú pháp hàm math math.copysign() như sau:

math.copysign(x, y)

Tham số:

  • x là số được thêm dấu
  • y là số chứa dấu để thêm vào x
Giá trị trả về: Một kiểu giá trị float, trả về số đầu tiên sau khi đã được thêm dấu từ số thứ 2
Phiên bản Python: 2.6

2. Ví dụ hàm math.copysign() trong Python

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm math.copysign() để thêm dấu của số thứ 2 vào số thứ nhất. Ví dụ số thứ nhất là 10, số thứ hai là -1, khi đó hàm sẽ trả về số -10 (vì hàm sẽ thêm dấu trừ vào số thứ nhất)

import math  

#Sao chep dau cua so thu 2 sang so thu 1
print(math.copysign(10, -1))
print(math.copysign(-18, 97.21))
print(math.copysign(-53, -76))

Kết quả:

-10.0
18.0
-53.0