1. Cú pháp sử dụng hàm math.atan() trong Python

Hàm math.atan() trong Python được sử dụng để trả về giá trị arctan của của một số đầu vào dưới dạng giá trị số trong khoảng từ  -PI / 2 đến PI / 2 radian. Cú pháp của hàm math.atan() như sau:

math.atan(x)

Tham số:

  • x là một số dương hoặc âm. Nếu x không phải là số (nghĩa là kiểu NaN), hàm sẽ trả về lỗi.
Giá trị trả về: Một kiểu giá trị float, từ -PI / 2 đến PI / 2, đại diện cho cung tiếp tuyến của một số
Phiên bản Python: 1.6.1

2. Ví dụ hàm math.atan() trong Python

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm math.atan() để tính arctan của các số khác nhau như bên dưới đây:

import math

print (math.atan(0.39))
print (math.atan(67))
print (math.atan(-21))

Kết quả:

0.37185607384858127
1.5558720618048116
-1.5232132235179132

Ví dụ tiếp theo, khi sử dụng hàm math.atan() với giá trị truyền vào là một kiểu NaN (không phải số) khi đó chương trình được thực thi sẽ gây ra lỗi như sau:

import math

print (math.atan(None))
print (math.atan(None))
print (math.atan(-21))

Kết quả:

Traceback (most recent call last):
  File "./prog.py", line 3, in <module>
TypeError: must be real number, not NoneType