1. Cú pháp sử dụng hàm math.dist() trong Python

Hàm math.dist() trong Python được sử dụng để tính khoảng cách Euclide giữa hai điểm p và q, trong đó p và q là tọa độ của điểm đó. Trong không gian 1 chiều (hay đường thẳng), khoảng cách Eculide được tính theo công thức:

Trong không gian 2 chiều (hay mặt phẳng), khoảng cách Eculide được tính theo công thức:

Trong Python, để tính khoảng cách Euclide giữa hai điểm, khi đó ta cần khai báo cú pháp như sau:

math.dist(p, q)

Tham số:

  • p là tọa độ điểm đầu
  • q là tọa độ điểm kết thúc cần tính khoảng cách
Giá trị trả về: Một kiểu giá trị float, là khoảng cách giữa hai điểm p và q
Phiên bản Python: 3.8

Lưu ý: Hai điểm p q phải có cùng số chiều!

2. Ví dụ hàm math.dist() trong Python

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm math.dist() để tính khoảng cách từ điểm p đến điểm q trong đường thẳng (không gian 1 chiều) và tính khoảng cách trong mặt phẳng (không gian 2 chiều) như sau:

import math

p = [3]
q = [1]

# Tinh khoang cach tu p den q trong duong thang
d = math.dist(p, q)
print("Khoang cach tu p den q trong duong thang la:",d);

p = [3, 3]
q = [6, 12]

# Tinh khoang cach 2 diem p va q trong mat phang
d = math.dist(p, q)
print("Khoang cach tu p den q trong mat phang la:",d);

Kết quả:

Khoang cach tu p den q trong duong thang la: 2.0
Khoang cach tu p den q trong mat phang la: 9.486832980505138

Ví dụ tiếp theo, nhập vào hàm math.dist() với hai tọa độ pqkhông cùng số chiều với nhau, khi đó chương trình thực thi sẽ gây ra lỗi.

import math

p = [3]
q = [6, 12]

# Tinh khoang cach 2 diem p va q khong co cung so chieu
d = math.dist(p, q)
print("Khoang cach tu p den q trong mat phang la:",d);

Kết quả:

Traceback (most recent call last):
  File "./prog.py", line 7, in <module>
ValueError: both points must have the same number of dimensions