1. Cú pháp sử dụng hàm math.acos() trong Python

Hàm math.acos() trong Python  được sử dụng để  trả về giá trị arcos của của một số đầu vào. Số được chỉ định phải nằm trong khoảng từ -1 đến 1, nếu không hàm này trả về giá trị lỗi. Cú pháp của hàm math.acos() như sau:

math.acos(x)

Tham số:

  • x là số đầu vào cần tính arcos

Lưu ý: Khi hàm math.acos()x là giá trị -1 khi đó hàm này sẽ trả về giát trị PI.

Giá trị trả về: Một kiểu giá trị float, đại diện cho cung cosin của một số
Phiên bản Python: 1,4

2. Ví dụ hàm math.acos() trong Python

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm math.acos() để tính cosin của các số khác nhau như bên dưới đây:

import math

print(math.acos(0.55))
print(math.acos(-0.55))
print(math.acos(0))
print(math.acos(1))
print(math.acos(-1))

Kết quả:

0.9884320889261531
2.15316056466364
1.5707963267948966
0.0
3.141592653589793

Ví dụ tiếp theo, khi sử dụng hàm math.acos() với giá trị truyền vào KHÔNG trong khoảng từ -1 đến 1 khi đó chương trình được thực thi sẽ gây ra lỗi như sau:

import math

print(math.acos(5))
print(math.acos(-5))
print(math.acos(0))
print(math.acos(10))
print(math.acos(-10))

Kết quả:

Traceback (most recent call last):
  File "./prog.py", line 3, in <module>
ValueError: math domain error