1. Cú pháp sử dụng hàm math.radians() trong Python

Hàm math.radians() trong Python được sử dụng để chuyển đổi một giá trị từ đơn vị đo độ sang đơn vị radian. Ví dụ 180 độ chuyển sang đơn vị radian sẽ là PI (3,14), có nghĩa là 1 radian bằng 57,2957795 độ. Cú pháp hàm math.radians() như sau:

math.radians(x)

Tham số:

  • x là giá trị từ độ cần chuyển sang radian.
Giá trị trả về: Một kiểu giá trị float, là kết quả của việc chuyển đổi một giá trị từ độ sang radian
Phiên bản Python: 2.0

Lưu ý: Nếu tham số đầu vào x được truyền vào hàm là kiểu không phải số thì hàm sẽ gây ra lỗi chương trình!

Mẹo: Sử dụng hàm math.degrees() để chuyển đổi giá trị radian thành độ.

2. Ví dụ hàm math.radians() trong Python

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm math.radians() để chuyển đổi các giá trị từ đơn vị độ sang đơn vị radian như sau:

import math

# Chuyen don vi do sang rad
print(math.radians(math.pi))
print(math.radians(180))
print(math.radians(100.03))
print(math.radians(-20))

Kết quả:

0.05483113556160755
3.141592653589793
1.7458528507699278
-0.3490658503988659

Ví dụ tiếp theo, nhập vào hàm math.degrees() một kiểu giá trị không phải kiểu số khi đó hàm sẽ gây ra lỗi chương trình như sau:

import math

# Chuyen don vi do sang rad
print(math.radians(None))
print(math.radians("abc"))
print(math.radians(100.03))
print(math.radians(-20))

Kết quả:

Traceback (most recent call last):
File "./prog.py", line 4, in <module>
TypeError: must be real number, not NoneType