1. Cú pháp sử dụng hàm math.comb() trong Python

Hàm math.comb() được sử dụng để lấy số cách chọn k mục từ n mục mà không lặp lại và không có thứ tự. Cách chọn này trong toán học sẽ được gọi là một Tổ hợp.

Một tổ hợp chập k của n sẽ được tính theo công thức sau:

Trong Python, để tính một tổ hợp chập của khi đó ta sẽ chỉ cần sử dụng khai báo cú pháp như sau:

math.comb(n, k)

Tham số:

  • là số lượng phần tử trong tập hợp
  • là số cách chọn phần tử trong phần tử
Giá trị trả về: Một kiểu giá trị int, là kết quả trả về sau khi tính tổ hợp chập k của n
Phiên bản Python: 3.8

Lưu ý: Các tham số được truyền trong phương thức này phải là số nguyên dương.

2. Ví dụ hàm math.comb() trong Python

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm math.comb() để thực hiện chọn ra 5 phần tử (k = 5) trong tập hợp 7 phần tử (n=7) – việc lựa chọn này sẽ không lặp lại và không có thứ tự. Hay nói cách khác là tính tổ hợp chập 5 của 7 như sau:

import math

# So luong phan tu trong tap hop
n = 7

# So cach chon
k = 5

# Tinh to hop chap 5 cua 7
C = math.comb(n, k)
print(C)

Kết quả:

21

Khi hàm math.comb() được truyền vào là 1 hoặc 2 tham số KHÔNG nguyên dương, khi đó một lỗi sẽ sảy ra khi thực thi chương trình như sau:

import math 

# So luong phan tu trong tap hop 
n = -7 

# # So cach chon 
k = -5 

# Tinh to hop chap -5 cua -7 
C = math.comb(n, k) 
print(C)

Kết quả:

Traceback (most recent call last):
  File "c:\Users\Administrator\Desktop\python ex\tinhtong.py", line 10, in <module>
    C = math.comb(n, k)
ValueError: n must be a non-negative integer