1. Cú pháp sử dụng hàm math.sin() trong Python

Hàm math.sin() trong Python được sử dụng để trả về giá trị sin của một số. Hàm này sẽ chỉ trả về một giá trị số từ -11, mà biểu diễn sin của một góc. Cú pháp hàm math.sin() như sau:

math.sin(x)

Tham số:

  • là giá trị cần tính sin
Giá trị trả về: Một kiểu giá trị float, giá trị từ -1 đến 1 là kết quả sin của một góc.
Phiên bản Python: 1.4

Lưu ý: 

  • Tham số x truyền vào hàm phải là một kiểu số (có thể là int hoặc float), nếu như tham số x không phải kiểu số, khi thực thi hàm sẽ gây ra lỗi TypeError!

Mẹo: Để tìm sin của một giá trị độ, trước tiên bạn cần phải được chuyển đổi từ đơn vị độ sang đơn vị radian bằng hàm. math.radians() sau đó mới dùng hàm math.sin() để tính giá trị sin của chúng.

2. Ví dụ hàm math.sin() trong Python

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm math.sin() để tính giá trị sin của một số được chỉ định ngẫu nhiên ở bên dưới đây:

import math

print (math.sin(0.00))
print (math.sin(-1.23))
print (math.sin(10))
print (math.sin(math.pi))
print (math.sin(math.pi/2))

Kết quả:

0.0
-0.9424888019316975
-0.5440211108893698
1.2246467991473532e-16
1.0

Ví dụ tiếp theo, tính giá trị sin của một giá trị độ bằng cách chuyển các giá trị độ cần tính sin sang đơn vị radian bằng hàm math.radians() sau đó mới dùng hàm math.sin() để tính giá trị sin của chúng:

import math

# Tinh gia tri sin 30 do
print(math.sin(math.radians(30)))

# Tinh gia tri sin 90 do
print(math.sin(math.radians(90)))

Kết quả:

0.5
1.0

Ví dụ cuối cùng, truyền vào hàm math.sin() với tham số không phải kiểu số, khi đó hàm thực thi và gây ra lỗi như sau:

import math

print (math.sin(None))
print (math.sin("a"))
print (math.sin("bcd"))
print (math.sin(math.pi))
print (math.sin(math.pi/2))

Kết quả:

Traceback (most recent call last):
  File "./prog.py", line 3, in <module>
TypeError: must be real number, not NoneType