1. Cú pháp sử dụng hàm math.isfinite() trong Python

Hàm math.isfinite() trong Python được sử dụng để kiểm tra xem một giá trị có phải là hữu hạn hay không? Các giá trị hữu hạn ở đây chính là các số có thể đếm được (ngược lại với hữu hạn chính là các giá trị vô hạn nghĩa là không thể đếm được hay là vô cùng). Trong Python, hàm math.isfinite() trả về True nếu số được chỉ định là một số hữu hạn, nếu không hữu hạn thì trả về False. Cú pháp hàm math.isfinite() như sau:

math.isfinite(x)

Tham số:

  • là giá trị cần kiểm tra có hữu hạn hay không?
Giá trị trả về: Một giá trị kiểu bool. Giá trị True nếu các giá trị là hữu hạn, nếu các giá trị không hữu hạn thì trả về giá trị False
Phiên bản Python: 3.2

Lưu ý: Nếu các giá trị x không phải là kiểu số khi đó hàm sẽ không thể kiểm tra số đó và khi thực thi sẽ gây ra lỗi!

2. Ví dụ hàm math.isfinite() trong Python

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm math.isfinite() để kiểm tra xem các số dưới đây có phải là các số hữu hạn hay không? Và nếu có hữu hạn thì trả về True ngược lại trả về False như sau:

import math

print(math.isfinite(2000))
print(math.isfinite(-45.34))
print(math.isfinite(+45.34))
print(math.isfinite(math.inf))
print(math.isfinite(float("nan")))
print(math.isfinite(float("inf")))
print(math.isfinite(float("-inf")))
print(math.isfinite(-math.inf))
print(math.isfinite(0.0))

Kết quả:

True
True
True
False
False
False
False
False
True

Ví dụ tiếp theo, truyền vào hàm các giá trị không phải kiểu số hàm math.isfinite() sẽ không thể thực hiện kiểm tra xem giá trị có phải hữu hạn hay không? Và khi đó sẽ trả về lỗi TypeError như sau:

import math

print(math.isfinite("a"))
print(math.isfinite("b"))
print(math.isfinite("5"))
print(math.isfinite(math.inf))
print(math.isfinite(float("nan")))
print(math.isfinite(float("inf")))
print(math.isfinite(float("-inf")))
print(math.isfinite(-math.inf))
print(math.isfinite(0.0))

Kết quả:

Traceback (most recent call last):
  File "./prog.py", line 3, in <module>
TypeError: must be real number, not str