1. Cú pháp sử dụng hàm math.factorial() trong Python

Hàm math.factorial() trong Python được sử dụng để tính giai thừa của một số đầu vào. Giai thừa của một số n (ký hiệu là n!) được tính theo công thức n! =  n * (n-1) * (n-2) * … * 2 * 1. Quy ước 0! = 11! = 1. Cú pháp của hàm math.factorial() như sau:

math.factorial(x)

Tham số:

  • x là số nguyên dương cần tính giai thừa
Giá trị trả về: Một kiểu giá trị int là kết quả của phép tính giai thừa.
Phiên bản Python: 2.6

Lưu ý: Hàm math.factorial(x) chỉ chấp nhận việc tính giai thừa cho một số nguyên dương!

2. Ví dụ hàm math.factorial() trong Python

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm math.factorial() để tính giai thừa của các số nguyên dương được chỉ định vào trong hàm  và trả về kết quả là số nguyên như sau:

import math  

print(math.factorial(5))
print(math.factorial(6))
print(math.factorial(4))

Kết quả:

120
720
24

Ví dụ tiếp theo, nhập vào hàm math.factorial() một kiểu giá trị là số thực hoặc một số âm khi đó hàm sẽ gây ra lỗi chương trình như sau:

import math  

print(math.factorial(-10))
print(math.factorial(6.8))
print(math.factorial(4))

Kết quả:

Traceback (most recent call last):
  File "./prog.py", line 3, in <module>
ValueError: factorial() not defined for negative values