1. Cú pháp sử dụng hàm math.hypot() trong Python

Hàm math.hypot() trong Python được sử dụng để trả về khoảng cách Euclide tính từ gốc tọa độ đến tọa độ của điểm đã cho. Trong toán học, chuẩn Euclid chính là khoảng cách từ điểm gốc đến tọa độ đã cho.

Đối với trường hợp trong không gian n chiều, các tọa độ sẽ là (x1, x2, x3, …, xn). Vì vậy độ dài Euclide từ gốc đến điểm đó sẽ được tính bằng sqrt(x1 * x1 + x2 * x2 + x3 * x3 …. xn * xn).

Cú pháp của hàm math.hypot() như sau:

math.hypot(x1, x2, x3, ..., xn)

Tham số:

  • x1, x2, x3, …, xn là các điểm tọa độ trong không gian n chiều.
Giá trị trả về: Một giá trị kiểu float, là khoảng cách từ gốc tọa độ đến điểm đã cho.
Phiên bản Python: 3.8

Lưu ý: Nếu các giá trị của điểm tọa độ x1, x2, x3, …, xn không thuộc kiểu số, khi đó sẽ không thể thực hiện chuẩn Euclide.

2. Ví dụ hàm math.hypot() trong Python

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm math.hypot() để tính toán khoảng cách Euclide từ gốc tọa độ đến các điểm đã cho trong không gian 3 chiều như sau:

import math

print(math.hypot(10, 2, 4, 13))
print(math.hypot(4, 7, 8))
print(math.hypot(12, 14))

Kết quả:

17.0
11.357816691600547
18.439088914585774

Ví dụ tiếp theo, truyền vào hàm các giá trị không phải kiểu số khi đó hàm sẽ không thể thực hiện tính khoảng cách Euclide và chương trình gây ra lỗi như sau:

import math

print(math.hypot("a", "b", 4, 13))
print(math.hypot(4, 7, "c"))
print(math.hypot(12, NaN))

Kết quả:

Traceback (most recent call last):
  File "c:\Users\Administrator\test.py", line 3, in <module>
    print(math.hypot("a", "b", 4, 13))
TypeError: must be real number, not str