1. Cú pháp sử dụng hàm math.fsum() trong Python

Hàm math.fsum() trong Python được sử dụng để tính tổng của tất cả các phần tử trong LIST, TUPLE hoặc SET. Cú pháp của hàm math.fsum() như sau:

math.fsum(iterable)

Tham số:

  • iterable là một kiểu LIST, TUPLE hoặc SET bao gồm các phần tử cần tính tổng.
Giá trị trả về: Một giá trị kiểu float, là kết quả của phép tính tổng của các phần tử có trong LIST, TUPLE hoặc SET.
Phiên bản Python: 2.6

Lưu ý: Nếu các phần tử trong LIST, TUPLE hoặc SET không phải là kiểu số, khi đó hàm sẽ trả về lỗi TypeError!

2. Ví dụ hàm math.fsum() trong Python

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm math.fsum() để tính tổng của tất cả các phần tử trong LIST, TUPLE hoặc SET có các phần tử là kiểu số và trả về kết quả sau khi tính tổng như sau:

import math

print(math.fsum([1, 2, 3, 4, 5]))
print(math.fsum({100, 400, 340, 500}))
print(math.fsum([1.7, 0.3, 1.5, 4.5]))

Kết quả:

15.0
1340.0
8.0

Ví dụ tiếp theo, truyền vào hàm các giá trị không phải kiểu số khi đó hàm sẽ không thể thực hiện phép tính và thực thi chương trình sẽ gây ra lỗi như sau:

import math

print(math.fsum(["a", "b", "c", "d"]))
print(math.fsum({100, 400, 340, "e"}))
print(math.fsum(["f", 0.3, 1.5, 4.5]))

Kết quả:

Traceback (most recent call last):
  File "./prog.py", line 3, in <module>
TypeError: must be real number, not str