1. Cú pháp sử dụng hàm math.remainder() trong Python

Hàm math.remainder() trong Python được sử dụng để trả về giá trị phần dư của phép chia x/y. Nghĩa là hàm thực hiện chia và lấy kết quả là phần dư của phép chia sau khi thực hiện tính x/y. Cú pháp hàm math.remainder() như sau:

math.remainder(x, y)

Tham số:

  • là tử số, hay còn được hiểu là số bị chia
  • là mẫu số, hay còn được hiểu là số chia
Giá trị trả về: Một kiểu giá trị float, là kết quả số dư của phép tính chia.
Phiên bản Python: 3.7

Lưu ý: 

  • Tham số phải là khác không (y != 0) nếu y bằng 0 thì phép chia sẽ không thể thực hiện và hàm sẽ gây lỗi ValueError!
  • Nếu tham số x hoặc tham số y được truyền vào hàm không phải là kiểu số, khi đó hàm sẽ thực thi gây lỗi TypeError!

2. Ví dụ hàm math.remainder() trong Python

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm math.remainder() để thực hiện phép tính chia x/y và nhận lấy những kết quả là phần dư của phép chia đó:

import math

# Chia x/y va lay ket qua la phan du
print (math.remainder(9, 2))
print (math.remainder(9, 3))
print (math.remainder(18, 4))

Kết quả:

1.0
0.0
2.0

Ví dụ tiếp theo, sử dụng hàm math.remainder() và truyền vào hàm là các tham số y = 0, khi đó hàm thực thi sẽ gây ra lỗi như sau:

import math

# Chia x/y va lay ket qua la phan du
print (math.remainder(9, 0))
print (math.remainder(9, 0))
print (math.remainder(18, 0))

Kết quả:

Traceback (most recent call last):
  File "./prog.py", line 4, in <module>
ValueError: math domain error

Ví dụ cuối cùng, nhập vào hàm math.remainder() một kiểu giá trị x hoặc giá trị y không phải kiểu số khi đó hàm sẽ gây ra lỗi chương trình như sau:

import math

# Chia x/y va lay ket qua la phan du
print (math.remainder(9, "a"))
print (math.remainder(9, None))
print (math.remainder("c", 0))

Kết quả:

Traceback (most recent call last):
  File "./prog.py", line 4, in <module>
TypeError: must be real number, not str