1. Cú pháp sử dụng hằng số math.nan trong Python

Hằng số math.nan trong Python được sử dụng để trả về một kiểu giá trị không phải số. Từ khóa NaN được viết tắt bởi cụm từ “not a number” nghĩa là không phải là một số hay không phải là kiểu dữ liệu số.

Trong Python, các giá trị không phải số sẽ không mang các kiểu dữ liệu số, ví dụ như các chuỗi sẽ không phải là một kiểu số, các list sẽ không phải là kiểu số, các từ khóa None, in, or, and sẽ không phải là một kiểu số….

Cú pháp hằng số NaN trong Python như sau:

math.nan
Giá trị trả về: Một kiểu giá trị float, là giá trị NaN (not a number)- giá trị này đại diện cho kiểu không phải số.
Phiên bản Python: 3.5

2. Ví dụ hằng số math.nan trong Python

Ví dụ dưới đây, kiểm tra giá trị hằng số NaN (not a number) trong ngôn ngữ lập trình Python bằng cách gọi câu lệnh math.nan như sau:

import math

# Hien thi gia tri hang so nan
print("Gia tri cua NaN la: ",math.nan)

Kết quả:

Gia tri cua NaN la: nan