1. Cú pháp sử dụng hàm math.lgamma() trong Python

Hàm math.lgamma() trong Python được sử dụng để trả về logarit cơ số gamma của một số x. Trong đó, giá trị gamma = (n-1)! (n trừ 1 giai thừa) hoặc có ta thể sử dụng hàm math.gamma(n) để tính giá trị gamma của một số n trong Python. Cú pháp hàm math.lgamma() như sau:

math.lgamma(x)

Tham số:

  • là giá trị cần tính logarit cơ số gamma của x
Giá trị trả về: Một giá trị kiểu float, là kết quả của logarit cơ số gamma của x
Phiên bản Python: 3.2

Lưu ý:

  • Nếu giá trị x truyền vào hàm là một số nguyên âm, khi đó hàm sẽ trả về lỗi ValueError!
  • Nếu giá trị x truyền vào hàm không phải kiểu số, khi đó hàm không thể thực hiện tính toán và gây ra lỗi TypeError!

Mẹo: Chúng ta cũng có thể tính gamma() thông qua hàm math.gamma() sau đó mới sử dụng hàm math.log() để tính giá trị logarit cơ số gamma của x.

2. Ví dụ hàm math.lgamma() trong Python

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm math.lgamma() để tính giá trị logarit cơ số gamma của các số x được truyền vào hàm như bên dưới:

import math

print (math.lgamma(7))
print (math.lgamma(-4.2))
print (math.lgamma(7.2))
print (math.lgamma(2))

Kết quả:

6.579251212010102
-1.8075166614192908
6.95684807988834
0.0

Ví dụ tiếp theo, truyền vào hàm các giá trị là các số nguyên âm (không hợp lệ) – khi đó hàm math.lgamma() sẽ gây ra lỗi ValueError khi thực thi chương trình như sau:

import math

print (math.lgamma(-7))
print (math.lgamma(-4))
print (math.lgamma(7.2))
print (math.lgamma(2))

Kết quả:

Traceback (most recent call last):
  File "./prog.py", line 3, in <module>
ValueError: math domain error

Ví dụ cuối cùng, truyền vào hàm các giá trị không thuộc kiểu số – khi đó hàm math.lgamma() sẽ không thể thực hiện tính toán và gây ra lỗi TypeError khi thực thi chương trình như sau:

import math

print (math.lgamma("7"))
print (math.lgamma("a"))
print (math.lgamma("abc"))
print (math.lgamma(2))

Kết quả:

Traceback (most recent call last):
  File "./prog.py", line 3, in <module>
TypeError: must be real number, not str