1. Cú pháp sử dụng hàm math.trunc() trong Python

Hàm math.trunc() trong Python được sử dụng để loại bỏ đi phần thập phân có trong một số và trả về kết quả sẽ là một số nguyên. Phần thập phân bị loại bỏ này chính là phần số nằm bên phải dấu phẩy.

Ví dụ ta có số thực 4.2 ban đầu, khi đưa vào hàm math.trunc() số ban đầu này sẽ bị loại bỏ 0.2, khi đó kết quả thu được sau khi loại bỏ phần thập phân sẽ là 4.0. Cú pháp hàm math.trunc() như sau:

math.trunc(x)

Tham số:

  • là số thực ban đầu cần loại bỏ đi phần thập phân
Giá trị trả về: Một kiểu giá trị int, là kết quả trả về sau khi loại bỏ phần thập phân trong số ban đầu.
Phiên bản Python: 1.4

Lưu ý:

  • Hàm này sẽ KHÔNG làm tròn số lên hoặc xuống đến số nguyên gần nó nhất mà thay vào đó, hàm này chỉ cần loại bỏ các số thập phân khỏi số ban đầu.
  • Nếu tham số x truyền vào hàm math.trunc() mang giá trị không phải kiểu số, hàm sẽ trả về một TypeError!

Mẹo:

  • Sử dụng hàm math.ceil() để làm tròn số lên số nguyên gần nó nhất và loại bỏ đi phần thập phân.
  • Sử dụng hàm math.floor() để làm tròn số xuống số nguyên gần nó nhất và loại bỏ đi phần thập phân.

2. Ví dụ hàm math.trunc() trong Python

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm math.trunc() để loại bỏ đi phần thập phân có trong các số bên dưới và sau đó trả về kết quả sẽ là một số nguyên như sau:

import math

# Loai bo phan ben phai dau phay
print(math.trunc(2.77))
print(math.trunc(8.32))
print(math.trunc(-99.29))
print(math.trunc(-9.999))

Kết quả:

2
8
-99
-9

Ví dụ tiếp theo, truyền giá trị tham số x vào trong hàm math.trunc() – với x là kiểu giá trị không phải kiểu số thì khi đó hàm này sẽ không thể thực hiện loại bỏ đi phần thập phân và sẽ gây ra lỗi TypeError như sau:

import math

# Loai bo phan ben phai dau phay
print(math.trunc("2.77"))
print(math.trunc("8.32"))
print(math.trunc(None))
print(math.trunc("abcd"))

Kết quả:

Traceback (most recent call last):
  File "./prog.py", line 4, in <module>
TypeError: type str doesn't define __trunc__ method