1. Cú pháp sử dụng hàm math.frexp() trong Python

Hàm math.frexp() trong Python được sử dụng để trả về phần định trị và số mũ của một số được chỉ định, dưới dạng một cặp ( m , e ). Công thức toán học cho hàm này là:  number = m * 2e . Cú pháp của hàm math.frexp() như sau:

math.frexp(x)

Tham số:

  • là số âm hoặc dương được truyền vào hàm để trả về phần định trị và số mũ.
Giá trị trả về: Một giá trị kiểu tuple, đại diện cho phần định trị và số mũ của x , dưới dạng một cặp (m, e)
Phiên bản Python: 2.6

Lưu ý: Tham số x không phải là một kiểu số thì hàm sẽ không thể thực hiện phép tính, khi đó sẽ gây ra lỗi TypeError!

2. Ví dụ hàm math.frexp() trong Python

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm math.frexp() để tính toán và trả về phần định trị và số mũ của các số được chỉ định sau đó trả về kết quả là cặp (m, e) như bên dưới:

import math

print(math.frexp(4))
print(math.frexp(-4))
print(math.frexp(7))

Kết quả:

(0.5, 3)
(-0.5, 3)
(0.875, 3)

Ví dụ tiếp theo, truyền vào hàm các giá trị không phải kiểu số khi đó hàm sẽ không thể thực hiện phép tính và thực thi chương trình sẽ gây ra lỗi như sau:

import math  

print(math.frexp("a"))
print(math.frexp(NaN))
print(math.frexp(7))

Kết quả:

Traceback (most recent call last):
  File "./prog.py", line 3, in <module>
TypeError: must be real number, not str