1. Cú pháp sử dụng hàm math.tan() trong Python

Hàm math.tan() trong Python được sử dụng để trả về giá trị tan của một số. Cú pháp hàm math.tan() như sau:

math.tan(x)

Tham số:

  • x là giá trị cần tính tan
Giá trị trả về: Một kiểu giá trị float, là kết quả giá trị tan của một số.
Phiên bản Python: 1.4

Lưu ý: Tham số x truyền vào hàm phải là một kiểu số (có thể là int hoặc float), nếu như tham số x không phải kiểu số, khi thực thi hàm math.tan() sẽ gây ra lỗi TypeError!

2. Ví dụ hàm math.tan() trong Python

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm math.tan() để tính giá trị tan của một số được chỉ định ngẫu nhiên ở bên dưới đây:

import math

print (math.tan(90))
print (math.tan(-90))
print (math.tan(45))
print (math.tan(60))

Kết quả:

-1.995200412208242
1.995200412208242
1.6197751905438615
0.320040389379563

Ví dụ tiếp theo, truyền vào hàm math.tan() với tham số x không phải kiểu số, khi đó hàm thực thi và gây ra lỗi như sau:

import math

print (math.tan("90"))
print (math.tan("-90"))
print (math.tan(None))
print (math.tan("abc"))

Kết quả:

Traceback (most recent call last):
  File "./prog.py", line 3, in <module>
TypeError: must be real number, not str