1. Cú pháp sử dụng hàm math.degrees() trong Python

Hàm math.degrees() trong Python được sử dụng để chuyển đổi một giá trị từ đơn vị đo radian sang đơn vị độ. Ví dụ PI (3,14) radian chuyển sang đơn vị độ sẽ là 180 độ, có nghĩa là 1 radian bằng 57,2957795 độ. Cú pháp của hàm math.degrees() như sau:

math.degrees(x)

Tham số:

  • x là giá trị từ radian cần chuyển sang độ
Giá trị trả về: Một kiểu giá trị float, là kết quả của việc chuyển đổi một giá trị từ radian sang độ
Phiên bản Python: 2.3

Mẹo: Sử dụng hàm math.radians() để chuyển đổi giá trị độ thành radian.

Lưu ý: Nếu tham số đầu vào x được truyền vào hàm là kiểu không phải số NaN thì hàm sẽ gây ra lỗi chương trình!

2. Ví dụ hàm math.degrees() trong Python

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm math.degrees() để chuyển đổi các giá trị từ đơn vị radian sang đơn vị độ như sau:

import math 

print (math.degrees(math.pi))
print (math.degrees(-20))
print (math.degrees(1))
print (math.degrees(90))

Kết quả:

180.0
-1145.9155902616465
57.29577951308232
5156.620156177409

Ví dụ tiếp theo, nhập vào hàm math.degrees() một kiểu giá trị NaN khi đó hàm sẽ gây ra lỗi chương trình như sau:

import math 

print (math.degrees(None))
print (math.degrees(None))
print (math.degrees(1))
print (math.degrees(90))

Kết quả:

Traceback (most recent call last):
  File "./prog.py", line 3, in <module>
TypeError: must be real number, not NoneType