1. Cú pháp sử dụng hàm math.erf() trong Python

Hàm math.erf() trong Python được sử dụng để trả về hàm lỗi của một số. Trong toán học, hàm lỗi (cũng có tên là hàm lỗi Gauss), thường ký hiệu là erf, là một hàm phức của một biến phức được định nghĩa dưới dạng:

Trong Python, để tính giá trị của một số x trong hàm lỗi, khi đó ta cần khai báo cú pháp như sau:

math.erf(x)

Tham số:

  • x là số cần được tính trong hàm lỗi
Giá trị trả về: Một kiểu giá trị float, đại diện cho hàm lỗi của một số
Phiên bản Python: 3.2

Lưu ý: Hàm math.erf() này chấp nhận một giá trị giữa -inf+inf (âm vô cùng và dương vô cùng) và trả về giá trị trong khoảng -1 đến +1.

2. Ví dụ hàm math.erf() trong Python

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm math.erf() để tính một vài giá trị trong hàm lỗi như sau:

import math

print (math.erf(0.67))
print (math.erf(1.34))
print (math.erf(-6))

Kết quả:

0.6566277023003051
0.9419137152583653
-1.0

Ví dụ tiếp theo, tính giá trị của một số âm và một số dương trong hàm lỗi bằng cách sử dụng hàm math.erf() như sau:

import math

print (math.erf(1.28))
print (math.erf(-1.28))

Kết quả:

0.9297341930135782
-0.9297341930135782