1. Cú pháp sử dụng hàm math.gamma() trong Python

Hàm math.gamma() trong Python được sử dụng để tính giá trị hàm gamma(n) (nghĩa là tính giá trị của hàm gamma tại giá trị n). Trong toán học, hàm gamma ( ký hiệu:  Γ ) là một trong những phần mở rộng của các hàm số giai thừa với biến số của nó giảm xuống 1, cho các số thực và số phức. Nếu x là một số nguyên dương thì:

Γ(n) = (n-1)!

Cú pháp của hàm math.gamma() trong Python như sau:

math.gamma(n)

Tham số:

  • n là giá trị cần tính thông qua hàm gamma
Giá trị trả về: Một giá trị kiểu float, là giá trị sau khi tính hàm gamma tại n
Phiên bản Python: 3.2

Lưu ý:

  • Nếu giá trị n là một số nguyên âm, hàm này sẽ trả về một ValueError.
  • Nếu giá trị không phải là kiểu số, hàm này sẽ trả về một TypeError.

Mẹo: Để tìm giá trị gamma log của một số, hãy sử dụng hàm math.lgamma() trong Python!

2. Ví dụ hàm math.gamma() trong Python

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm math.gamma() để tính giá trị của hàm gamma(n) tại các giá trị nguyên dương như bên dưới:

import math

print(math.gamma(-0.1))
print(math.gamma(8))
print(math.gamma(1.2))
print(math.gamma(80))
print(math.gamma(-0.55))

Kết quả:

-10.686287021193193
5040.0
0.9181687423997604
8.946182130782976e+116
-3.578429819277059

Ví dụ tiếp theo, nhập vào hàm math.gamma() các giá trị nguyên âm, khi đó hàm sẽ gây ra lỗi ValueError như sau:

import math

print(math.gamma(-5))
print(math.gamma(-8))
print(math.gamma(1.2))
print(math.gamma(80))
print(math.gamma(-0.55))

Kết quả:

Traceback (most recent call last):
  File "./prog.py", line 3, in <module>
ValueError: math domain error

Ví dụ tiếp theo, truyền vào hàm các giá trị không phải kiểu số khi đó hàm sẽ không thể thực hiện phép tính và thực thi chương trình sẽ gây ra lỗi như sau:

import math

print(math.gamma("abc"))
print(math.gamma("xyz"))
print(math.gamma(1.2))
print(math.gamma(80))
print(math.gamma(-0.55))

Kết quả:

Traceback (most recent call last):
  File "./prog.py", line 3, in <module>
TypeError: must be real number, not str