1. Cú pháp sử dụng hàm math.fmod() trong Python

Hàm math.fmod() trong Python được sử dụng để trả về số dư của phép tính x/y (chia lấy phần dư). Cú pháp hàm math.fmod() như sau:

math.fmod(x, y)

Tham số:

  • là số bị chia (tử số)
  • là số chia (mẫu số)
Giá trị trả về: Một kiểu giá trị float, là kết quả phần dư của phép chia x/y
Phiên bản Python: 1.4

Lưu ý:

  • Nếu giá trí xy = 0, thì hàm này sẽ trả về một ValueError. Hoặc giá trị của y = 0 thì hàm này cũng sẽ trả về một ValueError.
  • Nếu x hoặc y không phải là một kiểu số thì hàm sẽ không thể thực hiện phép tính, khi đó sẽ gây ra lỗi TypeError!

2. Ví dụ hàm math.fmod() trong Python

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm math.fmod() để tính phép chia lấy phần dư x/y và trả về kết quả là số dư của phép tính trên:

import math 

print(math.fmod(20, 4))
print(math.fmod(20, 3))
print(math.fmod(15, 6))
print(math.fmod(-10, 3))
print(math.fmod(5, 3))

Kết quả:

0.0
2.0
3.0
-1.0
2.0

Ví dụ tiếp theo, nhập vào hàm math.fmod() các giá trị x và y hoặc là x = 0 và y = 0 hoặc nhập vào hàm với giá trị y = 0 thì hàm sẽ gây ra lỗi như sau:

import math 

print(math.fmod(0, 0))
print(math.fmod(5, 0))

Kết quả:

Traceback (most recent call last):
  File "./prog.py", line 3, in <module>
ValueError: math domain error

Ví dụ cuối cùng, truyền vào hàm các giá trị không phải kiểu số khi đó cũng sẽ xuất hiện các lỗi và không thể thực hiện được phép toán chia lấy phần dư:

import math 

print(math.fmod("a", 0))
print(math.fmod(5, "b"))
print(math.fmod(20, 3)) 
print(math.fmod(15, 6)) 
print(math.fmod(-10, 3))

Kết quả:

Traceback (most recent call last):
  File "./prog.py", line 3, in <module>
TypeError: must be real number, not str