1. Cú pháp sử dụng hàm math.ceil() trong Python

Hàm math.ceil() trong Python được sử dụng để làm tròn một số thập phân LÊN số nguyên gần nhất. Sau đó hàm này sẽ trả về kết quả là số mới sau khi đã được làm tròn. Cú pháp của hàm math.ceil() như sau:

math.ceil(x)

Tham số:

  • x là số chỉ định để làm tròn
Giá trị trả về: Một kiểu giá trị int, chính là kết quả được làm tròn
Phiên bản Python: Python 3.x.x: Trả về kiểu int

Python 2.x.x: Trả về float

Mẹo: Để làm tròn một số XUỐNG thành số nguyên gần nhất, hãy sử dụng hàm math.floor() trong Python.

2. Ví dụ hàm math.ceil() trong Python

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm math.ceil() để làm tròn các số thực LÊN thành một số nguyên gần nó nhất. Và sau khi làm tròn hàm sẽ trả về số nguyên được làm tròn với kiểu int như sau:

import math

print(math.ceil(1.3))
print(math.ceil(5.2))
print(math.ceil(-5.8))
print(math.ceil(22.8))
print(math.ceil(10.0))

Kết quả:

2
6
-5
23
10