1. Cú pháp sử dụng hằng số math.pi trong Python

Hằng số math.pi trong Python được sử dụng để trả về giá trị của số pi. Trong toán học, số pi (kí hiệu là π) là hằng số toán học có giá trị bằng tỷ số giữa chu vi của một đường tròn với đường kính của đường tròn đó. Hằng số này có giá trị xấp xỉ bằng 3,14.

Trong Python, giá trị của hằng số Pi sẽ sấp sỉ với 3.141592653589793 và để sử dụng hằng số pi trong Python chúng ta cần khai báo theo cú pháp sau:

math.pi
Giá trị trả về: Một kiểu giá trị float, là giá trị của hằng số toán học π (sấp sỉ 3.141592653589793 )
Phiên bản Python: 1.4

Lưu ý: Trong lập trình Python, hằng số pi sẽ được viết là math.pi – tuy nhiên, ở toán học hằng số này được biểu diễn theo ký hiệu π.

2. Ví dụ hằng số math.pi trong Python

Ví dụ dưới đây, kiểm tra giá trị hằng số toán học pi (π) trong ngôn ngữ lập trình Python bằng cách gọi câu lệnh math.pi như sau:

import math

# Hien thi gia tri cua hang so pi
print ("Gia tri cua hang so pi la: ",math.pi)

Kết quả:

Gia tri cua hang so pi la: 3.141592653589793