1. Cú pháp sử dụng hàm math.asin() trong Python

Hàm math.asin() trong Python được sử dụng để trả về giá trị arcsin của của một số đầu vào. Số được chỉ định phải nằm trong khoảng từ -1 đến 1, nếu không hàm này trả về giá trị lỗi. Cú pháp của hàm math.asin() như sau:

math.asin(x)

Tham số:

  • x là số đầu vào cần tính arcos

Lưu ý: Khi hàm math.asin() có x là giá trị 1 khi đó hàm này sẽ trả về giát trị PI / 2. Khi hamf math.asin() có x là giá trị -1 khi đó hàm này sẽ trả về giát trị -PI / 2

Giá trị trả về: Một kiểu giá trị float, đại diện cho cung sin của một số
Phiên bản Python: 1,4

2. Ví dụ hàm math.asin() trong Python

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm math.asin() để tính arcsin của các số khác nhau như bên dưới đây:

import math

print(math.asin(0.55))
print(math.asin(-0.55))
print(math.asin(0))
print(math.asin(1))
print(math.asin(-1))

Kết quả:

0.5823642378687435
-0.5823642378687435
0.0
1.5707963267948966
-1.5707963267948966

Ví dụ tiếp theo, khi sử dụng hàm math.asin() với giá trị truyền vào KHÔNG trong khoảng từ -1 đến 1 khi đó chương trình được thực thi sẽ gây ra lỗi như sau:

import math

print(math.asin(5))
print(math.asin(-5))
print(math.asin(0))
print(math.asin(10))
print(math.asin(-10))

Kết quả:

Traceback (most recent call last):
  File "./prog.py", line 3, in <module>
ValueError: math domain error