1. Cú pháp sử dụng hàm math.fabs() trong Python

Hàm math.fabs() trong Python được sử dụng để tính giá trị tuyệt đối của một số x và trả về dưới kết quả dưới dạng một số thực. Việc tính trị tuyệt đối của một số sẽ đảm bảo rằng số đó sẽ luôn có giá trị không âm, nếu số ban xuất hiện dấu trừ thì trị tuyệt đối sẽ loại bỏ đi dấu này. Cú pháp của hàm math.fabs() như sau:

math.fabs(x)

Tham số:

  • x là giá trị cần tính trị tuyệt đối
Giá trị trả về: Một kiểu giá trị float, đại diện cho giá trị tuyệt đối của x
Phiên bản Python: 2.6

Mẹo: Trong Python, hàm có sẵn abs () cũng thường được sử dụng để tính trị tuyệt đối của một số!

Lưu ý: Nếu tham số đầu vào x được truyền vào hàm là kiểu không phải số NaN thì hàm sẽ gây ra lỗi chương trình!

2. Ví dụ hàm math.fabs() trong Python

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm math.fabs() để tính giá trị tuyệt đối của một vài số bên dưới đây và trả về kết quả dưới dạng một số thực:

import math  

print(math.fabs(-66.43))
print(math.fabs(-7))
print(math.fabs(10))

Kết quả:

66.43
7.0
10.0

Ví dụ tiếp theo, nhập vào hàm math.fabs() một kiểu giá trị NaN khi đó hàm sẽ gây ra lỗi chương trình như sau:

import math  

print(math.fabs(None))
print(math.fabs(-7))
print(math.fabs(None))

Kết quả:

Traceback (most recent call last):
  File "./prog.py", line 3, in <module>
TypeError: must be real number, not NoneType