1. Cú pháp sử dụng hàm math.log10() trong Python

Hàm math.log10() trong Python được sử dụng để trả về lôgarit cơ số 10 của một số x. Cú pháp hàm math.log10() như sau:

math.log10(x)

Tham số:

  • là giá trị chỉ định để tính logarit cơ số 10 của x
Giá trị trả về: Một giá trị kiểu float. Là kết quả logarit cơ số 10 của một số x
Phiên bản Python: 2.3

Lưu ý:

  • Nếu giá trị tham số x được truyền vào hàm bằng 0 (x = 0) hoặc giá trị tham số x truyền vào hàm là một số nguyên âm thì hàm sẽ thực thi gây ra lỗi ValueError!
  • Nếu giá trị tham số x được truyền vào hàm không phải là kiểu số thì hàm sẽ không thể thực hiện tính toán và gây ra lỗi TypeError!

2. Ví dụ hàm math.log10() trong Python

Ví dụ dưới đây, sử dụng hàm math.log10(x) để tính logarit cơ số 10 của các số x ngẫu nhiên ở bên dưới và trả về kết quả như sau:

import math

# Tinh logarit co so 10 cua x (math.log10(x))
print(math.log10(2.7183))
print(math.log10(2))
print(math.log10(1))

Kết quả:

0.43429738512450866
0.3010299956639812
0.0

Ví dụ tiếp theo, truyền các giá trị = 0 hoặc giá trị tham số x là số nguyên âm vào hàm trong hàm math.log10() thì khi đó hàm sẽ gây lỗi ValueError như sau:

import math

# Tinh logarit co so 10 cua x (math.log10(x))
print(math.log10(-2.7183))
print(math.log10(0))
print(math.log10(1))

Kết quả:

Traceback (most recent call last):
  File "./prog.py", line 4, in <module>
ValueError: math domain error

Ví dụ cuối cùng, truyền vào hàm các giá trị x là không thuộc kiểu số, khi đó hàm sẽ không thể thực hiện tính toán và gây ra lỗi TypeError như sau:

import math

# Tinh logarit co so 10 cua x (math.log10(x))
print(math.log10("a"))
print(math.log10("b"))
print(math.log10(1))

Kết quả:

Traceback (most recent call last):
  File "./prog.py", line 4, in <module>
TypeError: must be real number, not str