1. Cú pháp sử dụng math.inf trong Python

Trong Python, cung cấp một hằng số đó là math.inf để sử dụng thay thế cho giá trị vô cùng. Hằng số này có thể là giá trị dương vô cùng hoặc là giá trị âm vô cùng.

Trong toán học, khái niệm vô cùng mô tả một cái gì đó mà không có bất kỳ giới hạn nào, hoặc một cái gì đó lớn hơn bất kỳ số tự nhiên nào có thể đếm được. Có thể là dương vô cùng (là một số dương cực lớn) hoặc có thể là âm vô cùng (là một số âm cực nhỏ).

Trong Python, để biểu diễn được giá trị vô cùng (hay gọi tắt là inf) ta có thể sử hằng số math.inf theo 2 cách như sau:

math.inf #chính là biểu diễn cho giá trị dương vô cùng.
-matt.inf #chính là biểu diễn cho giá trị âm vô cùng.
Giá trị trả về: Một kiểu giá trị float, là giá trị âm vô cùng hoặc giá trị dương vô cùng.
Phiên bản Python: 3.5

2. Ví dụ về giá trị vô cùng math.inf trong Python

Ví dụ dưới đây, kiểm tra giá trị âm vô cùng và giá trị dương vô cùng trong ngôn ngữ lập trình Python bằng cách gọi câu lệnh math.inf như sau:

import math

# Gia tri duong vo cung trong Python
print ("Duong vo cung la: ",math.inf)

# Gia tri am vo cung trong Python
print ("Am vo cung la: ",-math.inf)

Kết quả:

Duong vo cung la: inf
Am vo cung la: -inf