1. Bài tập xóa một phần tử ở vị trí bất kì trong mảng một chiều số nguyên bằng ngôn ngữ lập trình C

Bài tập này chúng ta sẽ sử dụng các kiến thức từ ngôn ngữ lập trình C như: cách nhập xuất cơ bản, cách sử dụng mảng một chiều, cách sử dụng hàm trong ngôn ngữ lập trình C.

Yêu cầu của bài tập đưa ra cho chúng ta là xóa một phần tử vào vị trí bất kì trong mảng một chiều số nguyên bằng ngôn ngữ lập trình C.

2. Lời giải

Đầu tiên để thực hiện bài toán này chúng ta cần có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C, các cách nhập xuất cơ bản trong C, mảng một chiều trong C , cách sử dụng hàm trong ngôn ngữ lập trình C.

Để xoa phần tử vào một vị trí bất kì trong dánh sách ta quan sát biểu đồ sau:

Quan sát quá trình xóa phần tử vào vị trí bất kì trong mảng ta thấy đầu tiên ta cần thực hiện dịch chuyển mảng lùi về 1(phần phía sau nơi chèn + vị trí chèn) rồi giả số phần tử của mảng.

Các bước thực hiện yêu cầu của bài tập xóa một phần tử vào vị trí bất kì trong mảng một chiều số nguyên bằng ngôn ngữ lập trình C như sau:

Bước 1: Ta khai báo một mảng tĩnh số nguyên có 100 ô nhớ int a[100].

Bước 2: Ta khai báo số nguyên int n là số lượng phần tử có trong mảng với điều kiện n>1 hoặc n<100 nếu không thỏa mãn thì yêu cầu nhập lại n.

Bước 3: Ta khỏi tạo hàm void Nhap(int a[], int n) dùng để nhập dữ liệu từ bàn phím cho mảng. Trong hàm ta sử dụng vòng for bắt đầu từ int i =0 và kết thúc khi i<n và mỗi lần i tăng lên một để nhập dữ liệu cho từng phần tử từ a[0] đến a[n-1], trong vòng for thì nhập vào dữ liệu của a[i].

Bước 4: Ta khởi tạo hàm void Xuat(int a[], int n) dùng để hiển thị dữ liệu từ mảng ra màn hình. Trong hàm ta sử dụng vòng for bắt đầu từ int i =0 và kết thúc khi i<n và mỗi lần i tăng lên một để hiển thị dữ liệu của từng phần tử từ a[0] đến a[n-1] ra màn hình, trong vòng for in a[i] ra màn hình.

Bước 5: Ta viết hàm void XoaPhanTu(int a[], int n) dùng để xoa phần tử vào mẳng; trong hàm ta khai báo biến int x dùng để xác định vị trí cần xoa phần tử rồi nhập dữ kiệu cho x. Tiếp theo ta sử dụng if với điều kiện nếu x<=0 trả về không thể xóa vì mảng rỗng ngược lại nếu x>n-1 ta trả về không thể xóa vì vị trí nằm ngoài mảng; Ta sử for bắt đầu từ int i = x và kết thúc khi i<n và mỗi lần i tăng lên một trong vòng for ta gán a[i] = a[i+1] dừng để dịch chuyển mảng và giảm số phần tử của mảng xuống (n–) rồi gọi hàm Xuat(a,n) dùng để in mảng đã xóa ra màn hình.

Bước 6: Trong hàm main ta gọi hàm Nhap(a,n), Xuat(a,n) và XoaPhanTu(a,n) rồi chạy chương trình.

Chương trình giải bài tập xóa một phần tử vào vị trí bất kì trong mảng một chiều số nguyên bằng ngôn ngữ lập trình C như sau:

#include<stdio.h>
void Nhap(int a[], int n)//ham nhap mang
{
  for(int i=0; i<n ; i++)//vong lap for duyet phan tu trong mang tu 0 den n-1
  {
    //nhap du lieu vao mang
    printf("Nhap a[%d] = ",i);
    scanf("%d", &a[i]);
  }
}
void Xuat(int a[], int n)//ham xuat mang
{
  for(int i=0; i<n ; i++)//vong lap for duyet phan tu trong mang 0 den n-1
  {
    //hien thi cac phan tu trong mang
    printf("%d \t", a[i]);
  }
}
void XoaPhanTu(int a[], int n)//ham xoa phan tu
{
  int x;//khai bao vi tri muon xoa
  printf("\nNhap vi tri muon xoa:");
  scanf("%d", &x);
  if(x<=0)//khong co phan tu trong mang
  {
  	printf("Khong the xoa mang rong!");
  	return;
  }else if(x>=n)//vi tri muon xoa nam ngoai mang
  {
    printf("vi tri nam ngoai mang!");
    return;
  }
  for(int i=x; i<n ; i++)//dich chuyen mang
  {
    a[i] = a[i+1];		
  }
  n--;// tang so phan tu cua mang
  printf("\nMang sau khi xoa la:\n");
  Xuat(a,n);//goi ham xuat mang	
}
int main()
{
  int a[100];// khai bao mang so nguyen co 100 o nho
  int n;//khai bao so nguyen n la so phan tu cua mang
  //Nhap du lieu cua n
  do{
    printf("Nhap so phan tu cua mang:");
    scanf("%d", &n);
    if(n<1 || n>100)
    {
      printf("Nhap lai:");
    }
  }while(n<1 || n>100);//dieu kien neu n<1 hoac n>100 yeu cau nhap lai
  
  Nhap(a, n);//goi ham nhap mang
  printf("\nCac phan tu trong mang la:\n");
  Xuat(a,n);// goi ham xuat mang
  XoaPhanTu(a,n);//goi ham xoa phan tu
}

Ví dụ tôi nhập mảng có 5 phần tử: 1, 2, 3, 4, 5 và vị trí muốn xoa là 2.

Kết quả:

Nhap so phan tu cua mang:5
Nhap a[0] = 1
Nhap a[1] = 2
Nhap a[2] = 3
Nhap a[3] = 4
Nhap a[4] = 5Cac phan tu trong mang la:
1 2 3 4 5
Nhap vi tri muon xoa:2Mang sau khi xoa la:
1 2 4 5

3. Tổng kết

Sau khi làm bài tập này các bạn cần phải hiểu và nắm được những kiến thức sau:

 • Cách nhập xuất cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C.
 • Cách sử dụng hàm trong ngôn ngữ lập trình C.
 • Cách sử dụng mảng một chiều trong ngôn ngữ lập trình C.
 • Các xóa phần tử vào trong mảng một chiều.
 • Cách sử dụng vòng lặp for để duyệt các phần tử trong mảng.