1. Bài tập vẽ tam giác vuông bằng dấu sao chiều cao a trong C

Bài tập cơ bản này ta có thể có hướng giải quyết là sử dụng vòng lặp for trong ngôn ngữ lập trình C.

Đầu vào sẽ là số nguyên a là chiều cao của hình tam giác vuông, yêu cầu của bài toán là In ra màn hình tam giác vuông bằng dấu sao có chiều cao a trong C.

2. Lời giải

Để giải được bài tập In ra màn hình tam giác vuông bằng dấu sao cạnh a trong C bạn phải có kiến thức về toán học cơ bản, có kiến thức về nhập xuất cơ bản và cách sử vòng lặp for trong lập trình C.

Các bước thực hiện bài toán như sau:

Bước 1: Khai báo biến int a dùng để gán giá trị chiều cao của tam giác vuông.

Bước 2: Nhập vào giá trị của a nếu a < 0 yêu cầu nhập lại.

Bước 3: Chúng ta sử dụng hai vòng lặp lồng nhau. Vòng lặp bên ngoài để điều khiển số hàng. Vòng lặp bên trong một vòng lặp để in các dấu sao. Ta sử dụng vòng lặp for bắt đầu từ int i = 1, kết thúc khi i<=a và mỗi lần i tăng lên 1; trong vòng for i ta sử dụng vòng lặp for bắt đầu từ int j = 1, kết thúc khi j<=i và mỗi lần j tăng lên 1 và in ra dấu ‘ * ‘.

Bước 4: in tam giác vuông ra màn hình.

Chương trình giải bài tập In ra màn hình tam giác vuông bằng dấu sao trong C như sau :

#include<stdio.h>
int main()
{
  //khai bao a
  int a; 
  //nhap du lieu cho a
  do 
  {
    printf("Nhap chieu cao cua tam giac vuong a = ");
  	scanf("%d",&a);
  }while(a<0);
  //vong for dung de dieu khien chieu cao
  for(int i = 1; i <= a; i++)
  {
  	// vong for dung de in dau ' * '
    for(int j = 1; j <= i; j++)
    {
      printf("*");      
    }
    printf("\n");
  }  
}

Ví dụ tôi nhập a=10

Kết quả:

Nhap chieu cao cua tam giac vuong a = 10
*
**
***
****
*****
******
*******
********
*********
**********

3. Tổng kết

Để thực hiện giải bài tập In ra màn hình tam giác vuông bằng dấu sao trong C bạn đọc cần phải có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C, bạn cần nắm vững cách nhập xuất căn bản và các cách sử dụng vòng lặp for trong C và các phép toán học cơ bản.