1. Bài tập nhập vào một chuỗi ký tự bằng ngôn ngữ lập trình C

Bài tập này chúng ta sẽ sử dụng các kiến thức từ ngôn ngữ lập trình C như: cách nhập xuất chuỗi cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C.

Yêu cầu của bài tập đưa ra cho chúng ta là nhập và hiển thị một chuỗi ra màn hình bằng ngôn ngữ lập trình C.

2. Lời giải

Để thực hiện bài toán này chúng ta cần có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C và các cách nhập xuất chuỗi cơ bản trong C.

Các bước thực hiện yêu cầu của bài tập nhập và hiển thị một chuỗi ra màn hình bằng ngôn ngữ lập trình C như sau:

Bước 1: Khai báo biến char a[100] biến chứa ký thự ta sẽ nhập vào (tối đa 100 ký tự).

Bước 2: Nhập dữ liệu từ bàn phím gán vào biến a rồi in biến a ra màn hình.

Bước 3: Chạy chương trình.

Chương trình giải bài tập nhập và hiển thị một chuỗi ra màn hình bằng ngôn ngữ lập trình C như sau:

Cách 1:

#include <stdio.h> 
int main(){ 
  char a[100]; 
  printf("Nhap vao chuoi ky tu: "); 
  scanf("%s", &a);
  printf("Chuoi ly tu vua nhap la :"); 
  printf("%s",a); 
}

Ví dụ tôi nhập vào chuỗi: laptrinhtudau.com

Kết quả:

Nhap vao chuoi ky tu: laptrinhtudau.com
Chuoi ly tu vua nhap la :laptrinhtudau.com

Lưu ý: Cách này không áp dụng được với các ký tự có khoảng trắng! Do đó hãy sử dụng cách 2 và cách 3 để khắc phục.

Cách 2:

#include <stdio.h> 
int main(){ 
  char a[100]; 
  printf("Nhap vao chuoi ky tu: "); 
  fgets(a, sizeof(a)+1, stdin);
  printf("Chuoi ly tu vua nhap la :"); 
  printf("%s",a); 
}

Ví dụ tôi nhập vào chuỗi: Viet Nam

Kết quả:

Nhap vao chuoi ky tu: Viet Nam
Chuoi ly tu vua nhap la :Viet Nam

Cách 3:

#include <stdio.h> 
int main(){ 
  char a[100]; 
  printf("Nhap vao chuoi ky tu: "); 
  gets(a);
  printf("Chuoi ly tu vua nhap la :"); 
  printf("%s",a); 
}

Ví dụ tôi nhập vào chuỗi: Hello World

Kết quả:

Nhap vao chuoi ky tu: Hello World
Chuoi ly tu vua nhap la :Hello World

3. Tổng kết

Sau khi làm bài tập này các bạn cần phải hiểu và nắm được những kiến thức sau:

 • Cách nhập xuất chuỗi cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C.
 • Cách tính nhập chuỗi có khoảng trắng trong ngôn ngữ lập trình C.