1. Bài tập liệt kê các ước của số nguyên dương N

Bài tập cơ bản này ta có thể có nhiều hướng giải quyết khác nhau, như sử dụng vòng lặp for , sử dụng vòng lặp while, …trong ngôn ngữ lập trình C

Đầu vào sẽ là một biến nguyên biến nguyên dương N,  yêu cầu của bài toán là hiển thị các ước của N ra màn hình.

2.Lời giải

Đầu tiên để tiến hành giải bài tập liệt kê các ước số của số nguyên dương N ta càn phải biết ước của một số là gì?

Ước của một số tự nhiên được giải thích như sau: giả sử ta có một số tự nhiên a  chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói b là ước số của a

Ví dụ: 6 chia hết cho 2 thì 2 là ước số của 6

Để giải được bài tập liệt kê các ước của số tự nhiên N  bạn phải có kiến thức về toán học cơ bản, có kiến thức về lập trình C cơ bản, cách sử dụng vòng lặp và hàm ngôn ngữ lập trinh C.

Các bước thực hiện bài toán như sau:

Bước 1: Ta khai báo biến N để gán giá trị của N

Bước 2: Sử dụng hàm for để bắt đầu duyệt từ 1 đến N, mỗi lần i sẽ tăng lên 1

Bước 3: Sử dụng câu điều kiện if trong vòng for để kiểm tra từ phần tử N có chia hết cho phần tử i không

Bước 4: In i ra màn hình (i lúc này sẽ là các ước)

Chương trình giải bài tập liệt kê các ước của số nguyên dương N như sau:

#include<stdio.h>

int main()
{
  //khai bao bien N
  int N;
  do
  {	// nhap du lieu gan vao bien N
    printf("\nNhap N = ");
    scanf("%d", &N);
    if(N <= 0)//neu N<=0 se hien thi cau lenh
    {
      printf("\n N phai > 0. Xin nhap lai !");
    }
  }while(N <= 0);//dieu kiên N > 0 neu N<=0 yeu cau nhap lai
  
  printf("cac uoc cua %d la:\n",N);
  //vong lap for bat dau tu i = 1 và ket thuc khi i = N, moi lan lap i tang len 1
  for(int i = 1; i <=N; i++)
  {
    if(N%i==0)//kiem tra uoc cua N
    {
      printf("%d \t", i);//hien thi uoc cua N 
    }
  }
}

Ví dụ tôi nhập N=10

Kết quả:

Nhap N = 10
cac uoc cua 10 la:
1 2 5 10

3. Tổng kết

Để thực hiện giải bài tập liệt kê các ước số của số nguyên dương N bạn đọc cần phải có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C, bạn cần nắm vững cách nhập xuất căn bản, các cách sử dụng vòng lặp trong C và các phép toán học cơ bản .

Bài tập trên có thể giải bằng các khác là sử dụng vòng lặp while.

Chương trình như sau:

#include<stdio.h>

int main()
{
  //khai bao bien N
  int N;
  do
  {	// nhap du lieu gan vao bien N
    printf("\nNhap N = ");
    scanf("%d", &N);
    if(N <= 0)//neu N<=0 se hien thi cau lenh
    {
      printf("\n N phai > 0. Xin nhap lai !");
    }
  }while(N <= 0);//dieu kiên N > 0 neu N<=0 yeu cau nhap lai
  
  printf("cac uoc cua %d la:\n",N);
  int i=1;//i bat dau tu 1
  while(i<=N)//dieu kien dung khi i<=N
  {
    if(N%i==0)//kiem tra uoc cua N 
    {
      printf("%d \t",i);
    }
    i++; //moi lan lap i tang 1
  }
}

Ví dụ tôi nhập N=20

Kết quả:

Nhap N = 20
cac uoc cua 20 la:
1 2 4 5 10 20