1. Bài tập giải phương trình bậc nhất ax+b = 0 trong C

Bài tập cơ bản này ta có thể có hướng giải quyết là sử dụng các phép toán cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C.

Đầu vào sẽ là một biến nguyên dương a và b,  yêu cầu của bài toán là tìm x.

2. Lời giải

Đầu tiên chúng ta tìm hiểu phương trình bặc nhất một ẩn là gì?

Phương trình bậc nhất một ẩn là phương trình có dạng ax + b = 0 với a và b là hai số đã cho và a!=0

Các bước giải phương trình bậc nhất một ẩn như sau:

Bước 1: Chuyển vế ax = −b.

Bước 2: Chia hai vế cho số a: x = −b/a.

Bước 3: Kết luận nghiệm: S = {−b/a}.

Từ đó ta sẽ có các bước thực hiện bài toán trong C như sau:

Bước 1: Chúng ta khai báo int a , int b để gán giá trị của a và b , khai báo biến float x để tính nghiệm của phương trình.

Bước 2: Nhập dữ liệu từ bàn phím truyền vào a và b.

Bước 3: Tính nghiệm của phương trình bậc nhất x = -b/a.

Bước 4: In kết quả x ra màn hình.

Chương trình như sau:

#include <stdio.h>
int main()
{
  //khai bao a, b
  int a, b;
  //khai bao x
  float x;
  //nhap a
  printf("nhap a:");
  scanf("%d",&a);
  //nhap b
  printf("nhap b:");
  scanf("%d",&b);
  //tính x
  x = (float)-b/a;//ep kieu float vi phep chia co the la so thuc
  //in ket qua ra man hinh
  printf("Nghiem cua phuong trinh %dx + %d = 0 là: %f", a, b, x);
}

Ví dụ tôi nhập a=4 và b=5

Kết quả:

nhap a:4
nhap b:5
Nghiem cua phuong trinh 4x + 5 = 0 lα: -1.250000

3. Tổng kết

Để thực hiện giải phương trình bậc nhất một ẩn trong C bạn đọc cần phải có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C, bạn cần nắm vững cách nhập xuất căn bản và các cách sử dụng vòng lặp, ép kiểu trong C và các phép toán học cơ bản.