1. Bài tập tính tích các chữ số của số nguyên dương N trong C

Bài tập cơ bản này ta có thể có hướng giải quyết là sử dụng vòng lặp while trong ngôn ngữ lập trình C.

Đầu vào sẽ là một biến nguyên dương N,  yêu cầu của bài toán là tính tich các chữ số của N. Ví dụ N=456 suy ra tổng các chữ số của N là 4 * 5 * 6  = 120.

2. Lời giải

Để giải được bài tập tính tich các chữ số của số nguyên dương N trong C bạn phải có kiến thức về toán học cơ bản, có kiến thức về lập trình C cơ bản.

Các bước thực hiện bài toán như sau:

Bước 1: Khai báo biến int N, khai báo biến int gan = N để gán giá trị của N, khai báo biến long tich = 1 để tính tích các chữ số của N

Bước 2: Nhập vào N với điều kiện N>=0, nếu không yêu cầu nhập lại.

Bước 3: Ta sử dụng vòng lặp while với điều kiện là khi biến gan còn khác 0 thì vòng lặp tiếp tục, trong vòng lặp ta cho biến tich tăng lên gan%10 lần mỗi khi lặp, còn biến gan chia 10 mỗi khi lặp.

Bước 4: In biến tích ra màn hình.

Chương trình giải bài tập tính tích các chữ số của số nguyên dương N trong C như sau :

#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main()
{
  //khai bao bien N
  int N;
  //khai bao bien gan
  int gan;
  //Khai bao bien tich = 1 
  long tich = 1;
  do
  {
  	//Nhap vao du lieu cua N
    printf("\nNhap N: ");
    scanf("%d", &N);
  }while(N < 0 && printf("\nLoi: n >= 0 !"));//Neu N<0 yeu cau nhap lai
  // khai bao gan = N
  gan = N;
  while(gan != 0)//Neu biên gan con khac 0 thuc hien vong lap
  {
    tich = tich * (gan%10);//bien tich tang len gan%10 lan
    gan = gan / 10;//bien gan chia 10
  }
  //in bien tong ra man hinh
  printf("\nTich cac chu so cua %d la %ld",N, tich);
}

Ví dụ tôi nhập N=78922

Kết quả:

Nhap N: 78922

Tich cac chu so cua 78922 la 2016

3. Tổng kết

Để thực hiện giải bài tập tính tích các chữ số của số nguyên dương N trong C bạn đọc cần phải có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C, bạn cần nắm vững cách nhập xuất căn bản và các cách sử dụng vòng lặp trong C và các phép toán học cơ bản.