1. Bài tập tìm vị trí số chẵn đầu tiên trong mảng một chiều số nguyên bằng ngôn ngữ lập trình C

Bài tập này chúng ta sẽ sử dụng các kiến thức từ ngôn ngữ lập trình C như: cách nhập xuất cơ bản, cách sử dụng mảng một chiều và cách sử dụng hàm trong ngôn ngữ lập trình C.

Yêu cầu của bài tập đưa ra cho chúng ta là tìm vị trí của số chẵn đầu tiên có trong mảng một chiều số nguyên bằng ngôn ngữ C.

2. Lời giải

Đầu tiên để thực hiện bài toán này chúng ta cần có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C, các cách nhập xuất cơ bản trong C, mảng một chiều trong C và cách sử dụng hàm trong ngôn ngữ lập trình C.

Các bước thực hiện yêu cầu của bài tập tìm vị trí của số chẵn đầu tiên có trong mảng một chiều số nguyên bằng ngôn ngữ C như sau:

Bước 1: Ta khai báo một mảng tĩnh số nguyên có 100 ô nhớ int a[100].

Bước 2: Ta khai báo số nguyên int n là số lượng phần tử có trong mảng với điều kiện n>1 hoặc n<100 nếu không thỏa mãn thì yêu cầu nhập lại n.

Bước 3: Ta khỏi tạo hàm void Nhap(int a[], int n) dùng để nhập dữ liệu từ bàn phím cho mảng. Trong hàm ta sử dụng vòng for bắt đầu từ int i =0 và kết thúc khi i<n và mỗi lần i tăng lên một để nhập dữ liệu cho từng phần tử từ a[0] đến a[n-1], trong vòng for thì nhập vào dữ liệu của a[i].

Bước 4: Ta khởi tạo hàm void Xuat(int a[], int n) dùng để hiển thị dữ liệu từ mảng ra màn hình. Trong hàm ta sử dụng vòng for bắt đầu từ int i =0 và kết thúc khi i<n và mỗi lần i tăng lên một để hiển thị dữ liệu của từng phần tử từ a[0] đến a[n-1] ra màn hình, trong vòng for thì in a[i] ra màn hình.

Bước 5: Ta tạo hàm int TimChanDau(int a[], int n) dùng để tìm vị trí số chẵn đầu tiên có trong mảng; tronh hàm ta dùng vòng lặp for bắt đầu int i =0 và kết thúc khi i<n và mỗi lần i tăng lên một để hiển thị dữ liệu của từng phần tử; tiếp theo chúng ta sử dụng if với điều kiện nếu a[i] % 2==0(a[i] la so chẵn) thì ta trả về i; kết thúc lặp ta trả về -1.

Bước 6: Trong hàm main ta gọi hàm Nhap(a,n), Xuat(a,n) và sử dụng if với điều kiện nếu hàm TimChanDau(a,n)==-1 thì in ra màn hình “trong mảng không có số chẵn”, ngược lại in TimChanDau(a,n) rồi chạy chương trình.

Chương trình giải bài tập tìm vị trí của số chẵn đầu tiên có trong mảng một chiều số nguyên bằng ngôn ngữ C như sau:

#include<stdio.h>
void Nhap(int a[], int n)//ham nhap mang
{
  for(int i=0; i<n ; i++)//vong lap for duyet phan tu trong mang tu 0 den n-1
  {
    //nhap du lieu vao mang
    printf("Nhap a[%d] = ",i);
    scanf("%d", &a[i]);
  }
}
void Xuat(int a[], int n)//ham xuat mang
{
  for(int i=0; i<n ; i++)//vong lap for duyet phan tu trong mang 0 den n-1
  {
    //hien thi cac phan tu trong mang
    printf("%d \t", a[i]);
  }
}
int TimChanDau(int a[], int n)
{
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    if(a[i] % 2 == 0)
    {
      return i;
    }
  }
  return -1;
}
int main()
{
  int a[100];// khai bao mang so nguyen co 100 o nho
  int n;//khai bao so nguyen n la so phan tu cua mang
  //Nhap du lieu cua n
  do{
    printf("Nhap so phan tu cua mang:");
    scanf("%d", &n);
    if(n<1 || n>100)
    {
      printf("Nhap lai:");
    }
  }while(n<1 || n>100);//dieu kien neu n<1 hoac n>100 yeu cau nhap lai
  
  Nhap(a, n);//goi ham nhap mang
  printf("\nCac phan tu trong mang la:\n");
  Xuat(a,n);// goi ham xuat mang
  if(TimChanDau(a,n)==-1)
  {
  	printf("\ntrong mảng không có số chẵn\n");
  }else{
  	printf("\nVi tri so chan dau tien trong mang la: %d\n", TimChanDau(a,n));
  }
}

Ví dụ tôi nhập mảng có 5 phần tử: 1, 3, 4, 2, 5.

Kết quả:

Nhap so phan tu cua mang:5
Nhap a[0] = 1
Nhap a[1] = 3
Nhap a[2] = 4
Nhap a[3] = 2
Nhap a[4] = 5Cac phan tu trong mang la:
1 3 4 2 5
Vi tri so chan dau tien trong mang la: 2

3. Tổng kết

Sau khi làm bài tập này các bạn cần phải hiểu và nắm được những kiến thức sau:

 • Cách nhập xuất cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C.
 • Cách sử dụng hàm trong ngôn ngữ lập trình C.
 • Cách sử dụng mảng một chiều trong ngôn ngữ lập trình C.
 • Cách sử dụng vòng lặp for để duyệt các phần tử trong mảng.