1. Bài tập in bảng cửu chương ra màn hình trong C

Bài tập cơ bản này ta có thể có hướng giải quyết là sử dụng vòng lặp for trong ngôn ngữ lập trình C.

Yêu cầu của bài toán là In bảng cửu chương ra màn hình trong C.

2. Lời giải

Để giải được bài tập In bảng cửu chương ra màn hình trong C bạn phải có kiến thức về toán học cơ bản, có kiến thức về nhập xuất cơ bản và cách sử vòng lặp for trong lập trình C.

Các bước thực hiện bài toán như sau:

Bước 1: Sử dụng vòng lặp for bắt đầu từ int i = 1 và kết thúc khi i<=10 mỗi lần lặp i tăng lên 1.

Bước 2: Sử dụng vòng lặp for bắt đầu từ int j = 1 và kết thúc khi j<=10 mỗi lần lặp j tăng lên 1.

Bước 3: In ra màn hình bảng cửu chương

Chương trình giải bài tập In bảng cửu chương ra màn hình trong C như sau :

#include<stdio.h>

int main()
{
  
  for(int i = 1; i <= 10; ++i)//so nhan thu hai bat dau tu 1 ket thuc tai 10 moi lan tang 1
  {
    for(int j = 2; j <= 10; ++j)//so nhan thu nhat bat dau tu 2 ket thuc tai 10 moi lan tang 1
    {
    	//in ra ket qua
      printf("%c %d x %2d = %2d", 179, j, i, i * j);
    }
    printf("%c\n", 179);
  }
}

Kết quả:

3. Tổng kết

Để thực hiện giải bài tập In bảng cửu chương ra màn hình trong C bạn đọc cần phải có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C, bạn cần nắm vững cách nhập xuất căn bản và các cách sử dụng vòng lặp for trong C và các phép toán học cơ bản.