1. Bài tập sửa một phần tử ở vị trí bất kì trong mảng một chiều số nguyên bằng ngôn ngữ lập trình C

Bài tập này chúng ta sẽ sử dụng các kiến thức từ ngôn ngữ lập trình C như: cách nhập xuất cơ bản, cách sử dụng mảng một chiều, cách sử dụng hàm trong ngôn ngữ lập trình C.

Yêu cầu của bài tập đưa ra cho chúng ta là sửa một phần tử vào vị trí bất kì trong mảng một chiều số nguyên bằng ngôn ngữ lập trình C.

2. Lời giải

Đầu tiên để thực hiện bài toán này chúng ta cần có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C, các cách nhập xuất cơ bản trong C, mảng một chiều trong C , cách sử dụng hàm trong ngôn ngữ lập trình C.

Các bước thực hiện yêu cầu của bài tập sửa một phần tử vào vị trí bất kì trong mảng một chiều số nguyên bằng ngôn ngữ lập trình C như sau:

Bước 1: Ta khai báo một mảng tĩnh số nguyên có 100 ô nhớ int a[100].

Bước 2: Ta khai báo số nguyên int n là số lượng phần tử có trong mảng với điều kiện n>1 hoặc n<100 nếu không thỏa mãn thì yêu cầu nhập lại n.

Bước 3: Ta khỏi tạo hàm void Nhap(int a[], int n) dùng để nhập dữ liệu từ bàn phím cho mảng. Trong hàm ta sử dụng vòng for bắt đầu từ int i =0 và kết thúc khi i<n và mỗi lần i tăng lên một để nhập dữ liệu cho từng phần tử từ a[0] đến a[n-1], trong vòng for thì nhập vào dữ liệu của a[i].

Bước 4: Ta khởi tạo hàm void Xuat(int a[], int n) dùng để hiển thị dữ liệu từ mảng ra màn hình. Trong hàm ta sử dụng vòng for bắt đầu từ int i =0 và kết thúc khi i<n và mỗi lần i tăng lên một để hiển thị dữ liệu của từng phần tử từ a[0] đến a[n-1] ra màn hình, trong vòng for in a[i] ra màn hình.

Bước 5: Ta viết hàm void SuaPhanTu(int a[], int n) dùng để xoa phần tử vào mẳng; trong hàm ta khai báo biến int x dùng để xác định vị trí cần sửa phần tử rồi nhập dữ kiệu cho x; ta khai báo biến int y dùng để nhập vào giá trị cần sửa rồi nhập giá trị cho y. Tiếp theo ta sử dụng if với điều kiện nếu x<0 trả về không thể sửa vì mảng rỗng ngược lại nếu x>n-1 ta trả về không thể sửa vì vị trí nằm ngoài mảng; Ta sử for bắt đầu từ int i = 0 và kết thúc khi i<n và mỗi lần i tăng lên một trong vòng for ta dùng if với điều kiện nếu i = x thì ta gán a[i] = y kết thúc lặp ta gọi hàm Xuat(a,n) dùng để in mảng đã sua ra màn hình.

Bước 6: Trong hàm main ta gọi hàm Nhap(a,n), Xuat(a,n) và SuaPhanTu(a,n) rồi chạy chương trình.

Chương trình giải bài tập sửa một phần tử vào vị trí bất kì trong mảng một chiều số nguyên bằng ngôn ngữ lập trình C như sau:

#include<stdio.h>
void Nhap(int a[], int n)//ham nhap mang
{
  for(int i=0; i<n ; i++)//vong lap for duyet phan tu trong mang tu 0 den n-1
  {
    //nhap du lieu vao mang
    printf("Nhap a[%d] = ",i);
    scanf("%d", &a[i]);
  }
}
void Xuat(int a[], int n)//ham xuat mang
{
  for(int i=0; i<n ; i++)//vong lap for duyet phan tu trong mang 0 den n-1
  {
    //hien thi cac phan tu trong mang
    printf("%d \t", a[i]);
  }
}
void SuaPhanTu(int a[], int n)//ham sua phan tu
{
  int x;//khai bao vi tri muon sua
  printf("\nNhap vi tri muon sua:");
  scanf("%d", &x);
  int y;//khai bao gia tri sua
  printf("\nNhap gia tri muon sua:");
  scanf("%d", &y);
  if(x<0)//khong co phan tu trong mang
  {
  	printf("Khong the sua mang rong!");
  	return;
  }else if(x>=n)//vi tri muon sua nam ngoai mang
  {
    printf("vi tri nam ngoai mang!");
    return;
  }
  for(int i=0; i<n ; i++)
  {
    if(i==x)
    {
      a[i]=y;
    }	
  }
  printf("\nMang sau khi sua la:\n");
  Xuat(a,n);//goi ham xuat mang	
}
int main()
{
  int a[100];// khai bao mang so nguyen co 100 o nho
  int n;//khai bao so nguyen n la so phan tu cua mang
  //Nhap du lieu cua n
  do{
    printf("Nhap so phan tu cua mang:");
    scanf("%d", &n);
    if(n<1 || n>100)
    {
      printf("Nhap lai:");
    }
  }while(n<1 || n>100);//dieu kien neu n<1 hoac n>100 yeu cau nhap lai
  
  Nhap(a, n);//goi ham nhap mang
  printf("\nCac phan tu trong mang la:\n");
  Xuat(a,n);// goi ham xuat mang
  SuaPhanTu(a,n);//goi ham sua phan tu
}

Ví dụ tôi nhập mảng có 5 phần tử: 1, 2, 3, 4, 5 và vị trí muốn sủa là 3 với giá trị là 10.

Kết quả:

Nhap so phan tu cua mang:5
Nhap a[0] = 1
Nhap a[1] = 2
Nhap a[2] = 3
Nhap a[3] = 4
Nhap a[4] = 5
Cac phan tu trong mang la:
1 2 3 4 5
Nhap vi tri muon sua:3

Nhap gia tri muon sua:10

Mang sau khi sua la:
1 2 3 10 5

3. Tổng kết

Sau khi làm bài tập này các bạn cần phải hiểu và nắm được những kiến thức sau:

 • Cách nhập xuất cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C.
 • Cách sử dụng hàm trong ngôn ngữ lập trình C.
 • Cách sử dụng mảng một chiều trong ngôn ngữ lập trình C.
 • Các sửa phần tử vào trong mảng một chiều.
 • Cách sử dụng vòng lặp for để duyệt các phần tử trong mảng.