1. Bài tập tìm độ dài của một chuỗi bằng ngôn ngữ lập trình C

Bài tập này chúng ta sẽ sử dụng các kiến thức từ ngôn ngữ lập trình C như: cách nhập xuất chuỗi cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C và cách sử dụng hàm strlen() trong ngôn ngữ lập trinh C.

Yêu cầu của bài tập đưa ra cho chúng ta là tìm độ dài của một chuỗi bằng ngôn ngữ lập trình C.

2. Lời giải

Để thực hiện bài toán này chúng ta cần có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C, các cách nhập xuất chuỗi cơ bản trong C và cách sử dụng hàm strlen() trong ngôn ngữ lập trình C.

Vậy hàm strlen() là gì ?

Hàm strlen() nằm trong thư viên string.h của ngôn ngữ lập trình C được dử dụng để trả về độ dài của chuỗi đã cho, trừ ký tự NULL(‘\0’).

Các bước thực hiện yêu cầu của bài tập tìm độ dài của một chuỗi bằng ngôn ngữ lập trình C như sau:

Bước 1: Trong hàm main khai báo biến char a[100] biến chứa ký thự ta sẽ nhập vào (tối đa 100 ký tự).

Bước 2: Nhập dữ liệu từ bàn phím gán vào biến a rồi in biến a ra màn hình.

Bước 3: Khai báo biến int length = strlen(a) dùng để gán giá trị chiều dài của chuỗi, rồi in biến lenght ra màn hinh.

Bước 4: Chạy chương trình.

Chương trình giải bài tập tìm độ dài của một chuỗi bằng ngôn ngữ lập trình C như sau:

#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
int main(){ 
  char a[100];// khai bao chuoi a có toi da 100 ky tu
  printf("Nhap vao chuoi ky tu: "); 
  gets(a);
  printf("Chuoi ly tu vua nhap la: "); 
  printf("%s",a); 
  int length = strlen(a);//khai bao bien length la do dai chuoi
  printf("\nSo ky tu co trong chuoi la: %d", length); 
}

Ví dụ tôi nhập chuỗi: laptrinhtudau.com

Kết quả:

Nhap vao chuoi ky tu: laptrinhtudau.com
Chuoi ly tu vua nhap la: laptrinhtudau.com
So ky tu co trong chuoi la: 17

Ngoài cách sử dụng hàm strlen() bạn cũng có thể sử dụng cách sau:

#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
int main(){ 
  char a[100];// khai bao chuoi a có toi da 100 ky tu
  printf("Nhap vao chuoi ky tu: "); 
  gets(a);
  printf("Chuoi ly tu vua nhap la: "); 
  printf("%s",a); 
  int length = 0;// khai bao bien length la do dai chuoi
  while(a[length] != NULL){//khi ma a[length] khac NULL thi tiep tuc lap
    length++;// tang bien length len 1
  }
  printf("\nSo ky tu co trong chuoi la: %d", length); 
}

Ví dụ tôi nhập chuỗi: Viet Nam

Kết quả:

Nhap vao chuoi ky tu: Viet Nam
Chuoi ly tu vua nhap la: Viet Nam
So ky tu co trong chuoi la: 8

3. Tổng kết

Sau khi làm bài tập này các bạn cần phải hiểu và nắm được những kiến thức sau:

 • Cách nhập xuất chuỗi cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C.
 • Cách sử dụng hàm strlen() trong C.
 • Cách tìm độ dài của một chuỗi trong C.