1. Bài tập tính P(x,n) = x^n

Bài tập cơ bản này ta có thể có nhiều hướng giải quyết khác nhau, như sử dụng vòng lặp for, sử dụng vòng lặp while, sử dụng hàm pow,

Đầu vào sẽ là biến nguyên x và biến nguyên n, yêu cầu của bài toán là tính x^n

2. Lời giải

Để giải được bài tập tính P(x,n) = x^n bạn phải có kiến thức về toán học cơ bản, có kiến thức về lập trình C cơ bản và cách sử dụng vòng lặp.

Các bước thực hiện bài toán như sau:

Bước 1: Phân tính bài toán P(x,n) = x^n  ta thấy nó có dạng P(x,n) = x*x*x..*x  trong đó có n lần x.

Bước 2: Tạo một biến int  ketqua = 1 để thể hiện giá trị kết quả.

Bước 3: Ta sẽ sử dụng vòng for với một biến int i = 1 , điều kiện dừng khi nó bằng n và mỗi lần i tăng lên 1.

Bước 4: Trong vòng lặp ta cho biến ketqua mỗi lần lặp sẽ tăng lên x lần.

Chương trình giải bài tập P(x,n) = x^n như sau :

#include <stdio.h>

int main() {
  int x, n;// khai bao so nguyen x, n
  // nhap du lieu gan vao bien x 
  printf("nhap x = ");
  scanf("%d",&x);
  // nhap du lieu gan vao bien n 
  printf("nhap n = ");
  scanf("%d",&n);
   // khai bao ketqua
  int ketqua = 1;
  //vong lap for bat dau tu i = 1 và ket thuc khi i = n, moi lan lap i tang len 1
  for(int i = 1; i <= n; i++) {
    ketqua *= x;// moi lan thuc hien vong lap bien ketqua se tang len x lan
  }
  printf("P(%d,%d) = %d",x,n,ketqua);
}

Ví dụ tôi nhập x = 5 và n = 3

Kết quả:

nhap x = 5
nhap n = 3
P(5,3) = 125

Bạn cũng có thể giải bài tập tính P(x,n) = x^n bằng cách đơn giản hơn là sử dụng hàm pow nằm trong thư viện <math.h> trong ngôn ngữ lập trình C

Để sử dụng được hàm pow trong ngôn ngữ lập trình C đầu tiên bạn cần phải khai báo thư viện toán học <math.h> nếu không có thư viện này bạn không thể sử dụng hàm pow được

Chương trình như sau:

#include <math.h>//khai bao thu vien toan hoc
#include <stdio.h>
 
int main() {
  int x,n;// khai bao so nguyen x, n
  // nhap du lieu gan vao bien x
  printf("nhap x = ");
  scanf("%d",&x);
  // nhap du lieu gan vao bien n
  printf("nhap n = ");
  scanf("%d",&n);
  // khai bao ketqua
  int ketqua;
  // su dung ham pow de tinh x^n va gan = ketqua
  ketqua = pow(x,n);
  //in ra man hinh
  printf("P(%d,%d) = %d",x,n, ketqua);
}

Ví dụ tôi nhập x = 5 và n = 2

Kết quả

nhap x = 5
nhap n = 2
P(5,2) = 25

3. Tổng kết

Để thực hiện giải bài tập tính P(x,n) = x^n bạn đọc cần phải có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C, bạn cần nắm vững cách nhập xuất căn bản và các cách sử dụng vòng lặp trong C, cách khai báo thư viện toán học và sử dụng hàm pow trong C.

Bài tập trên có thể giải bằng các khác là sử dụng vòng lặp while.

Chương trình như sau:

#include <stdio.h>

int main() {
  int x, n;// khai bao so nguyen x, n
  // nhap du lieu gan vao bien x 
  printf("nhap x = ");
  scanf("%d",&x);
  // nhap du lieu gan vao bien n 
  printf("nhap n = ");
  scanf("%d",&n);
   // khai bao ketqua
  int ketqua = 1;
  int i = 1;//bat dau tu i = 1
  while(i <= n){//dieu kien ket thuc vong lap i <= n 
    //moi lan lap sum tang len x lan
    ketqua *= x;
    i++;//moi lan lap i tang len 1
  }
  printf("P(%d,%d) = %d",x,n,ketqua);
}

Ví dụ tôi nhập x = 5 và n=10

Kết quả:

nhap x = 5
nhap n = 10
P(5,10) = 9765625